Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-10-29
Ikona statystyk

Sporządzanie kopii map: ewidencji gruntów i budynków, sytuacyjno-wysokościowych lub zasadniczej, glebowo-rolniczej

-  do celów inwestycyjnych za wyjątkiem opracowań map służących do celów
   projektowych.

Mapy do celów projektowych wykonywane są przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

      

Kopie map gospodarczych – kopie map ewidencji gruntów i budynków zawierające granice i numery działek, oznaczenia klas   i użytków, budynki, granice podziału administracyjnego

- kopie map sytuacyjno-wysokościowych lub zasadniczych zawierające w swej treści elementy zagospodarowania przestrzennego (budynki, budowle, sieci uzbrojenia terenu, obiekty o charakterze ogólnogeograficznym, elementy ewidencji gruntów)

- kopie map glebowo-rolniczych zawierające informacje dotyczące rodzaju i zasięgu występowania typów gleb

         Materiały te wykorzystywane są przez wymagające ich przedstawienia instytucje do celów opiniodawczych.
   
1. Nazwa wydziału:
    
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2.
Podstawa prawna: 

- § 51 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001r. w sprawie  ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38,poz. 454)

3. Dokumenty wymagane – pisemne zlecenie

 WZÓR ZLECENIA  do pobrania znajduje się poniżej

4. Opłaty:

4.1 udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego odbywa się odpłatnie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. Nr 100,  poz. 1086 z 2000 r.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne  i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. z 2004r Nr 37, poz. 333).

5.   Jednostka prowadząca sprawę:
      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej
      parter pokój 104, telefon (041) 39-44-952

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-10-29
Data publikacji:
2003-10-29
Data ostatniej zmiany:
2010-04-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)