Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-11-03
Ikona statystyk

Rejestrowanie umów dzierżawy.

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna:
    - § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
    z dnia 
29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
    - 
art. 28 ust. 4 pkt 3 – ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu
    społecznym 
rolników.

3. Wymagane dokumenty:
    Rejestracji podlegają wyłącznie umowy dzierżawy zawarte w celu nabycia
    praw do 
renty lub emerytury.
    Umowa dzierżawy winna być sporządzona na piśmie ze wskazaniem:
   
- dzierżawcy i wydzierżawiającego,
   
- numerów działek i miejsca ich położenia,
   
- okresu trwania dzierżawy,
   
- umowy wymagają poświadczenia przez właściwy miejscowo urząd Gminy
      
a na terenie gminy gdzie znajduje się Kancelaria notarialna poświadczenie 
     
notariusza.

4. Opłata:
    Od zarejestrowania umowy dzierżawy nie pobiera się opłaty skarbowej.

5 Termin załatwienia sprawy:
   - art. 35 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego – organ załatwia
   sprawę bez 
zbędnej zwłoki.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Sprawy załatwiane są w pok. 202, telefon (041) 39-44-997

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-11-03
Data ostatniej zmiany:
2007-01-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)