Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-11-03
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna:
    - Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity
       tekst- Dz. U.  z  2005 r. Nr 240, poz. 2027),
    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
       29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntó
w i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.
      454),
    - 
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
      (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - jedn. tekst ze zm.)
    - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
      poz. 1635).

3. Wymagane dokumenty:
    - pisemny wniosek,
    - dokument stwierdzający własność wnioskowanej do zmian nieruchomości,
    -
dokumenty geodezyjno – kartograficzne uzasadniające wprowadzenie 
       zmian
    - dowód zapłaty n/w opłaty skarbowej

4. Opłata skarbowa - 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

5. Termin załatwienia sprawy:
    - art. 35 § 3 Kodeks postępowania administracyjnego - sprawy wymagające
      postępowania wyjaśniającego załatwiane są w ciągu miesiąca a sprawy
      szczególnie komplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
      postępowania.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
    Wydział GKK i GN – I piętro pok. 202, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
    Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia
    doręczenia decyzji.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-11-03
Data ostatniej zmiany:
2007-01-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)