Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.

Ikona statystyk
 

     Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków na paszport oraz wydawaniem paszportów - Ustawa z dn. 29.11.1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r.  Nr 2 poz. 5)

 

     Dokumenty potrzebne do uzyskania paszportu:

1.       Wypełnione podanie kwestionariusz paszportowy pobrany w Oddziale Paszportów.

2.       Do starannie wypełnionego i podpisanego podania (podpis należy umieścić w taki sposób, żeby w całości mieścił się w ramce, lecz nie dotykał i nie przekraczał ramki) należy dołączyć:

-            dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm przedstawiające osobę bez  nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji z lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; na odwrocie fotografii należy czytelnie wpisać imię i nazwisko (prośba o wpisanie tych danych delikatnie, żeby nie były widoczne na właściwej stronie fotografii),

-            odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy (jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu),

-            odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli osoba zawarła związek małżeński za granicą),

-            dowód uiszczenia opłaty paszportowej wpłaconej na rachunek:

Wydział Finansów i Budżetu

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

NBP O/O Kielce

nr 67101012380853422231000000

-            znaczek opłaty skarbowej (5 zł do wniosku).

3.       Do wglądu należy przedstawić przy złożeniu wniosku następujące dokumenty:

-            dowód osobisty,

-            odpowiednią legitymację, jeżeli osoba uprawniona jest do opłaty ulgowej,

-            dokumenty potwierdzające stałe zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego (dowód osobisty z wpisem o zameldowaniu lub oddzielne potwierdzenie zameldowania),

-            poprzedni paszport.

Osoby, które ubiegają się o paszporty dla dzieci muszą dostarczyć:

-            wniosek o wydanie paszportu (dzieci od lat 13 składają podpis w ramce),

-            pisemną zgodę rodziców albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku drugiemu z rodziców nie przysługuje, albo orzeczenie sądu opiekuńczego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody,

-            2 fotografie,

-            jeżeli rodzice mają nowe dowody osobiste, w których nie wpisuje się dzieci, muszą dostarczyć także: odpis skrócony lub zupełny (w przypadku wątpliwości z ustaleniem ojcostwa) aktu urodzenia dziecka,

-            należy zaznaczyć, że własnoręczność podpisu rodziców dotycząca wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku winna być poświadczona notarialnie lub przez pracownika organu paszportowego.

-            w przypadku zgonu rodzica należy dostarczyć akt zgonu.

4.       Warunkowe przyjęcia wniosków:

     Od osób dorosłych, gdy:

-            przy składaniu wniosku osoba legitymująca się dowodem osobistym uniemożliwiającym stwierdzenie jej tożsamości (nieaktualne zdjęcie, zniszczony dokument), żądamy dodatkowo prawa jazdy lub legitymacji ubezpieczeniowej, zaznaczając na wniosku odbiór paszportu z tymi samymi dokumentami,

     Od jednego rodzica, gdy:

-            drugi przebywa np.: za granicą, w szpitalu, zakładzie karnym, w delegacji służbowej, mieszka na terenie innego województwa - żądamy pisemnej zgody (art. 63 § 2 Kodeksu Cywilnego) potwierdzonej przez: placówkę dyplomatyczną, notariusza za granicą z potwierdzeniem polskiej ambasady lub konsulatu, szpital, zakład karny, notariusza w kraju, inne oddziały paszportów z chwilą składania wniosku.

     Powyższe oświadczenia muszą zawierać serię i numer dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby wyrażającej zgodę.

5.       Opłaty - podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.02.2003 r. w sprawie opłat paszportowych:

     Opłata skarbowa (do wniosku) 5 zł.

Opłata paszportowa:

-            opłata pełna wynosi 100 zł,

-            opłata ulgowa (50%) wynosi 50 zł,

Osoby uprawnione do opłaty ulgowej:

-            emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne (w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpień 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), a także współmałżonkowie tych osób, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu.

-            osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

-            kombatanci wojenni oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

-            uczniowie i studenci (system dzienny i zaoczny)

Opłata ulgowa dla dzieci przed ukończeniem 16 roku życia wynosi 30 zł.

Osoby zwolnione z opłaty:

-            osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,

-            osoby, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

-            osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

-            żołnierze niezawodowi wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa.

Osoby uprawnione do opłaty częściowej:

-            osoby, które dokonały zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,

-            osoby, u których nastąpiła zmiana wyglądu utrudniająca ustalenie tożsamości,

-            osoby posiadające paszporty, w których nie ma miejsca na umieszczenie wiz lub pieczęci.

Opłata za utracony paszport:

     Za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu pobiera się opłatę paszportową w wysokości 300 zł jeżeli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

     W razie kolejnej utraty ważnego paszportu z przyczyn w/w za wydanie nowego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.

6.       Zniszczenia paszportu.

Uniemożliwiające:

-            ustalenie tożsamości danej osoby,

-            stwierdzenie autentyczności dokumentu np.: oderwanie fotografii, oznaki manipulacji przy zdjęciu sugerujące próby podrobienia dokumentu, brak stron, upranie, zalanie płynem, zamalowanie stron itp.

Opłaty:

     pierwsza - 300 zł

     druga i następne - 400 zł

(w tym osoby mające prawo do opłaty ulgowej oraz dzieci do lat 16).

     W pozostałych przypadkach nie pobieramy podwyższonej opłaty za wydanie nowego dokumentu.

     Każde zniszczenie paszportu należy rozpatrywać indywidualnie i zależnie od oceny zaistniałych okoliczności i przedstawionych dowodów należy ustalić wysokość opłaty.

7.       Reklamacje:

Uwzględniamy gdy:

-            wady produkcyjne ujawniają się w czasie użytkowania dokumentu w postaci pofałdowanej i odklejającej się folii na stronie zawierającej dane osobowe,

-            w wydrukowanym paszporcie nastąpiła pomyłka w danych osobowych z winy urzędu.

     Każdy przypadek wymaga wnikliwego rozpatrzenia aby wyeliminować ewentualne próby nieodpłatnego otrzymania dokumentu w zamian za uszkodzony lub zniszczony z winy posiadacza.

     Nowy dokument wydajemy bezpłatnie.

     Tok postępowania po stwierdzeniu jednej z w/w sytuacji:

-            w momencie odbioru paszportu, wydanie nowego dokumentu zaznaczamy na starym wniosku, zatrzymując w naszym Oddziale wadliwy,

-            po odbiorze paszportu przez posiadacza i ponownym zgłoszeniu się, musi on złożyć: wniosek paszportowy, 2 fotografie, znaczek opłaty skarbowej za 5 zł, reklamowany paszport wraz z pisemnym oświadczeniem. 

UWAGA!

ODBIÓR PASZPORTÓW ODBYWA SIĘ W MIEJSCU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PASZPORT

  

UWAGI PRAKTYCZNE

      Podanie kwestionariusz paszportowy powinien być wypełniony czytelnie, literami drukowanymi. Każda rubryka od pkt 1 do pkt 8 powinna być wypełniona, jeżeli potrzeba należy stosować zapisy "nie zmieniałam(em)", "nie dotyczy".

     Wypełnianie pkt 9 "kogo powiadomić w razie konieczności" nie jest obowiązkowe, ale może być bardzo przydatne, gdy podczas pobytu za granicą wydarzy się coś nieprzewidzianego.

     Pamiętać również należy, aby dołączone fotografie były aktualne, a zatem, by nie było problemów przy przekraczaniu granicy.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Elżbieta Chrabąszcz
redaktor:
Elżbieta Chrabąszcz
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-10-14
Data ostatniej zmiany:
2003-10-14


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)