Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Ikona statystyk

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna:

- art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
   (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zm.)
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
   w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
   dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela (wzór do pobrania)
- trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z załącznikiem graficznym

- aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami

- orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich
 terenów i stron świata.

3. Miejsce złożenia wniosku z dokumentami:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 - sekretariat (II piętro, pokój 325).

4. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - pokój nr 223 I piętro, tel. 504 753 142.

5. Opłaty:

5.1 opłata skarbowa -17 zł za upoważnienie, pełnomocnictwo (jeżeli występuje
działanie w imieniu inwestora), której należy dokonać na konto
Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 Urzędu Gminy we Włoszczowie lub w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14. Kopię dowodu dokonanej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o uzgodnienie.

5.2 wysokość opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - pobrana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów
z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

6. Opis załatwienia sprawy i termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach ZUDP, które odbywają się
w czwartek i wtorek co najmniej dwa razy każdego miesiąca w pokoju Nr 223 I piętro.
Harmonogram posiedzeń ZUDP na 2014 r. (do pobrania).

6.1.Treść uzgodnienia wyrażona jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia
Starosty Włoszczowskiego przez Przewodniczącego ZUDP.

6.2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
6.3. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

7.  Tryb odwoławczy:

Na wydaną opinię ZUDP nie przysługuje odwołanie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-10-31
Data publikacji:
2003-10-31
Data ostatniej zmiany:
2014-01-10


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)