Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Ikona statystyk

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Karta usług Nr AB-03.04

1. Nazwa wydziału:
     Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

Wniosek inwestora wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy załączyć obligatoryjnie:

  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane
  2. zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,

3.   oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  1. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

Oraz załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego) wymienione we wniosku.

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 t.j. ze zm.) na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
      Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter, pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Sprawę rozpatruje się w terminie 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sprawę kończy wydanie decyzji.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

8.  Podstawa prawna: 

  • art. 28, art. 32-35 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332  t.j. ze zm.);
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2017.1257  t.j. ze zm.)

 

9.  Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na wnioskodawcę nakłada się obowiązek ich uzupełnienia w  określonym terminie.

Zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest budowa i roboty budowlane wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)