Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Ikona statystyk

Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Karta usług Nr AB-05.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

Wniosek inwestora wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o prawi dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję pozwolenia na budowę, wydaną poprzedniemu inwestorowi
  • zgodę poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy
  • oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji pozwolenia na budowę
  • zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu)
  • dziennik budowy (do wglądu)
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

 

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 t.j. ze zm.) tj. 90,00 zł na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
      Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Sprawę rozpatruje się w terminie 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sprawę kończy wydanie decyzji.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

8.  Podstawa prawna: 

  • art. 40 ustawa z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. ze zm.);
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j. ze zm);

 

9.  Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na wnioskodawcę nakłada się obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)