Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Karta usług Nr AB-08.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

     Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

Do wniosku należy dołączyć:

 • opinie właściwych miejscowo; zarządu województwa, zarządu powiatu, burmistrza/wójta (dopuszcza się kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • mapa/y w skali, co najmniej 1: 5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
 • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami, aktualnym na dzień opracowania projektu budowlanego,
 • opinia dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • opinia dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
 • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne,
 •  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w zależności od potrzeb)

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 t.j. ze zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, II piętro, pokój nr 307.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się tego obwieszczenia.

8.  Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. ze zm.);
 • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j. ze zm.).

 

9.  Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2020-05-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)