Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Karta usług Nr AB-09.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych, do którego należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • szkice i rysunki w przypadku budowy obiektu np. rzut poziomy, elewacje;
  • kopię mapy lub szkic działki, na której planuje się budowę z zaznaczonym usytuowaniem obiektu,
  • w zależności od potrzeb odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia  i opinie

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 t.j. ze zm.) – nie podlega opłacie skarbowej

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Organ ma ustawowo określony termin 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na wnioskodawcę w drodze postanowienia nakłada się obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

8.  Podstawa prawna: 

  • Art. 29 i art. 30 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. ze zm);
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2017.1257 t.j. ze zm);

9.  Uwagi:

Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)