Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Karta usług Nr AB-10.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

Zgłoszenie inwestora wraz z wymaganymi załącznikami:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ;
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem obiektu lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 t.j. ze zm) – nie podlega opłacie skarbowej

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter, pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Organ ma ustawowo określony termin 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.  Podstawa prawna: 

  • Art. 71 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j. ze zm);
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2017.1257 t.j. ze zm..);

9.  Uwagi:

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na wnioskodawcę w drodze postanowienia nakłada się obowiązek  ich uzupełnienia w określonym terminie.

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)