Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.

Ikona statystyk

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.

Karta usług Nr AB-11.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

Wniosek w sprawie podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Załączniki:

  • projekt budowlany lub inwentaryzacja lokalu wraz z opisem.

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 t.j. ze zm.).- tj. 17,00 zł na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Sprawę załatwia się w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wydając zaświadczenie w sprawie.

W razie konieczności uzupełnienia wniosku organ wzywa wnoszącego o jego uzupełnienie w określonym terminie. W przypadku nie spełnienia warunku samodzielności lokalu bądź nie uzupełnienia wniosku organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, II piętro, pokój nr 307.

7. Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

8.  Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892 t.j. ze zm.);
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2017.1257 t.j. ze zm.);

9.  Uwagi: Brak.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)