Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.

Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.

Karta  usług Nr AB-15.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

Zgłoszenie do którego należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Oraz załączniki fakultatywne (załącza się tylko , jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego) wymienione w zgłoszeniu.

3. Opłaty:    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 t.j. ze zm.), na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu projekt budowlany podlega ostemplowaniu. 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.  

6. Jednostka prowadząca sprawę:    

 Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.  Podstawa prawna: 

  • Art. 29 ust 1 pkt. 1a, 2b i 19a, i art. 30 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.. ze zm.);
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2017.1257 t.j. ze zm.);

9.  Uwagi:

Pozwolenia na budowę nie wymaga:

  • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, ma których zostały zaprojektowane,
  • budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
  • budowa sieci (elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych)
  • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

     Powyższe roboty budowlane wymagają zgłoszenia, do którego należy załączyć dokumenty    wymienione w pkt. 2

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)