Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Ikona statystyk

Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia

KTD-12.02

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),
 • oświadczenie w przypadku zagubienia tablic (y) rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic (y),
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

UWAGA: Wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 217, 218. tel. /041/ 39-44-997

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego - kasa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - na parterze tut. Urzędu lub na konto  nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej):

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego oraz pojazdu, a następnie wydrukować

1. Dla samochodów:

 • w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy,
 • w wysokości 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych;

2. Dla motocykli, ciągników rolniczych, motocykli i pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep:

 • w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł);

3. Dla motorowerów:

 • w wysokości 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego  ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych. Klient każdorazowo jest informowany o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

Przy odbiorze wtórnika tablic (y) należy okazać:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
 • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku, kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic (w celu ponownej legalizacji obu tablic),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic i pozwolenia czasowego. Bliższe informacje na ten temat można obejrzeć tutaj.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088). Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Włoszczowa 2017.01.17

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2011-07-08
Data publikacji:
2011-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)