Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej

Ikona statystyk

GKN-09.04

Udostępnianie dokumentacji PZGiK

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty (składane przez wnioskodawcę):

 • Wniosek o udostępnienie materiałów:
  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- poprzez stronę internetową: http://e-podgik.powiat-wloszczowa.pl

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Opłata naliczona zgodnie z art. 40d Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 poz. 2101). Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów z zasobu.  Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

5. Termin załatwienia sprawy:

Materiały i informacje wydawane są niezwłocznie po zweryfikowaniu dowodu wpłaty. W przypadkach skomplikowanych wymagających dodatkowych czynności administracyjnych prowadzących do aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów okres oczekiwania może przedłużyć się do miesiąca.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania. W przypadku wydania decyzji administracyjnej służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. 108, telefon (041) 39 44 945, 504 753 136

8. Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017 poz. 2101)
 • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw1)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (t.j. Dz.U.2016 poz. 1034)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 922)  
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. (Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1772)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2017 poz. 1382)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2018 poz. 29)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)