Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Działalność

Ikona statystyk

Komenda Powiatowa PSP stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego.

Terenem działania Komendy jest obszar powiatu włoszczowskiego.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Włoszczowa.

Pracą Komendy kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy jednego zastępcy.

 

W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
  2. Wydział Organizacyjno - Kadrowy
  3. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy
  4. Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
  5. Wydział Finansowy
  6. Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny

 

Szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej:

 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

1.                   organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

2.                   utrzymywanie gotowości do działań ratowniczych,

3.                   współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

4.                   prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,

5.                    organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

 

1.                   opracowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej oraz dla pozostałych pracowników

2.                   opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej,

3.                   opracowywanie planów działania KP PSP oraz analiz i informacji dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie,

4.                   realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,

5.                   organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego,

6.                   koordynacja wdrażania aktów prawnych,

7.                   opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,

8.                    organizowanie i koordynacja kontroli wewnętrznej,

9.                    prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją,

10.               organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

11.               prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej,

12.               sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej oraz załatwianie innych spraw w tym zakresie,

13.               realizowanie polityki kadrowo-płacowej Komendanta Powiatowego,

14.               przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,

15.               realizowanie zadań z zakresu polityki zdrowotnej oraz ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,

16.               przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej,

17.              kierowanie pracowników i kandydatów do służby na badania lekarskie,

18.              analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

19.               sprawowanie nadzoru nad dyscypliną służbową w KP PSP oraz opracowywanie wniosków w tym zakresie,

20.               zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej w zakresie spraw socjalno bytowych,

21.                realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków,

22.                ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej,

23.               prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego,

24.               zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego.

 

 

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, w tym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, należy w szczególności:

 

1.                   analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych powiatów i ich bieżąca aktualizacja,

2.                   sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze,

3.                   określanie potrzeb oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4.                   prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących projektów skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

5.                   przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,

6.                  współdziałanie z organami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania OSP w gotowości operacyjno-technicznej,

7.                   analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie,

8.                  nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP w służbie koszarowej oraz w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, manewrów, zawodów itp. oraz podejmowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu BHP,

9.                  nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

10.              ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia stanowiska kierowania Komendy Powiatowej w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem koordynacji ratownictwa,

11.              dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

12.              planowanie i wdrażanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu, dla potrzeb Komendy Powiatowej i jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,

13.               obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

14.              analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostce ratowniczo-gaśniczej i jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

15.               przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

16.               organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

17.               prowadzenie nieodpłatnego szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących czynny udział w działaniach ratowniczych,

18.               organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,

19.               prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,

20.               prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń}

21.               prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,

22.               koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu,

23.               organizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP,

24.               współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

25.               organizowanie na zasadzie odpłatności szkolenia pożarniczego i specjalistycznego dla pracowników jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów.

 

Do zadań wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

 

1.                   analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,

2.                   opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,

3.                   inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,

4.                    przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ppoż.

5.                   rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,

6.                   zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych oraz udział w czynnościach związanych z odbiorami,

7.                   opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,

8.                   wstępne ustalenie potrzeb oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

9.                   rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż.

10.               uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

11.               uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Komendą Powiatową lub jednostką ratowniczo-gaśniczą,

12.               załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów ppoż.

13.               organizowanie i prowadzenie działań informacyjnych w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów ppoż.

 

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 

1.                   prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a)       zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

·         właściwy przebieg operacji gospodarczych,

·         ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

·         sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

b)       bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

·         terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

·         ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

·         prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c)       nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,

2.                   prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a)       wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

b)       zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c)       przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)       zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

3.                   analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

4.                    dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)       wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b)       wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,

c)       następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,

5.                   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6.                   prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek ilościowo-wartościowych składników magazynowych Komendy Powiatowej

7.                    wykonywanie obsługi kasowej Komendy Powiatowej,

8.                    sporządzanie list płac i innych należności pracowniczych,

9.                   comiesięczne składanie deklaracji i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne (kasa chorych) i emerytalno-rentowe pracowników oraz członków ich rodzin,

 

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego należy w szczególności:

 

1.                    planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,

2.                   zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń oraz techniczne zabezpieczenie obiektów,

3.                    planowanie potrzeb materiałowo technicznych,

4.                    opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,

5.                   prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków i emerytów,

6.                    prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,

7.                   dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej,

8.                   organizowanie zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu,

9.                    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,

10.                likwidacja składników majątkowych,

11.               prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania Komendy Powiatowej,

12.               utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,

13.               prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,

14.                prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,

15.                wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu silnikowego,

16.                zalecanie i organizowanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,

17.               wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,

18.               wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego.

 

Do zadań stanowiska Pracy d/s Obronnych i BHP należy w szczególności:

 

1.                    prowadzenie zadań obronnych i ochrony tajemnicy państwowej i służbowej określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzenie kancelarii tajnej,

2.       realizacja zakresu działania służby BHP określonego odrębnymi przepisami.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Tomasz Śpiechowicz
redaktor:
Tomasz Śpiechowicz
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-07-07
Data ostatniej zmiany:
2003-07-10


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)