Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

PINB

Ikona statystyk

Przejdź do aktualnej strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 WE WŁOSZCZOWIE

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

II piętro, pokój 310,311

tel./fax (0-prefiks-41) 39-44-996

e-mail: pinb@powiat-wloszczowa.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Andrzej Ślizowski

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) na poziomie powiatowym utworzony został organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jest to organ administracji rządowej włączony do powiatowej administracji zespolonej. Określone ustawą Prawo budowlane zadania merytoryczne realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą zadania i kompetencje wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.).

Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kielcach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest również organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

 

Budowlane ABC

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Na stronach portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.

Link do portalu: https://budowlaneabc.gov.pl/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informuję, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, kontakt email: pinb@powiat-wloszczowa.pl.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: iodpinbwloszczowa@adres.pl.

  3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy, Policja, prokuratury i inne instytucje realizujące zadania wynikające z przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

  7. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

           - dostępu do swoich danych osobowych,

           - żądania sprostowania danych,

           - żądania usunięcia danych z zastrzeżeniem, że gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisów prawa,
             dane te mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

          - żądania ograniczenia przetwarzania danych.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sprawozdania i informacje finansowe jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2003-10-14
Data publikacji:
2003-10-14
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)