Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

PPP

Ikona statystyk

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włoszczowie została powołana na mocy Orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włoszczowie z dnia 21.09.1971r. i przez szereg lat nosiła nazwę Poradni Wychowawczo – Zawodowej.
W 1993 r. decyzją Kuratora Oświaty w Kielcach przekształcona została w placówkę
o nazwie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i tak jest do dnia dzisiejszego.
Organem prowadzącym Poradnię jest Starosta Włoszczowski, natomiast organem nadzorującym – Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Podstawowym dokumentem stanowiącym o pracy poradni: w kwestii zatrudnienia, dokumentacji, a także zadań, które wykonuje Poradnia jest „Statut”, który został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 24.06. 2003.
Statut został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty, a także na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2003, Dz. U. Nr 5, poz. 46 – w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Kolejnym dokumentem określającym:
- rejon poradni
- ilość pracowników pedagogicznych
- ilość pracowników administracji i obsługi
- ilość pracowników służby zdrowia
jest Arkusz Organizacyjny Poradni, który zatwierdzany jest przez Starostę Powiatu Włoszczowskiego.
Wyżej wymieniony dokument określa, iż rejon działania Poradni obejmuje:
- Gminę Włoszczowa
- Gminę Radków
- Gminę Moskorzew
- Gminę Secemin
- Gminę Krasocin
- Gminę Kluczewsko.
W wyżej wymienionym rejonie działania Poradnia udziela pomocy dzieciom: w wieku 0-3, przedszkolnym, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych    
i placówek niepublicznych, ogółem w rejonie działania jest 12 tys. dzieci i młodzieży, ogółem 54 placówki oświatowe. Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Współpracuje z wszystkimi instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży np.: stowarzyszenia niepełnosprawnych, harcerstwo, służba zdrowia, sąd, itp.
Poradnia udziela pomocy w zakresie:
- diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
- orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów: z uszkodzonym słuchem,
  z  uszkodzonym wzrokiem, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem 
  umysłowym, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych 
  niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami
  zachowania, zagrożonych uzależnieniem, o potrzebie indywidualnego nauczania. 
- wydawania opinii w sprawie: wczesnego wspomagania rozwoju, przyspieszenia   
  obowiązku szkolnego, odroczenia obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia
  kl. I - III na drugi rok, zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, kwalifikowania
  do klas terapeutycznych, dostosowania wymagań edukacyjnych, dysfunkcji
  (sprawdziany i egzaminy gimnazjalne i maturalne), udzielania zezwoleń na
  indywidualny program lub tok nauki, przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału
  przysposabiającego do pracy, ograniczonych możliwości wyboru kierunku  
  kształcenia, podjęcia nauki w szkole dla dorosłych, inne opinie o przebadanie.
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- terapia logopedyczna
- zajęcia aktywizujące wybór zawodu
- warsztaty z komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, profilaktyki
  uzależnień 
- szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych
- spotkania z rodzicami.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2003-07-04
Data publikacji:
2017-04-10
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)