Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wymiana prawa jazdy

Ikona statystyk

KTD-25.02

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego, paszportu)
  • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie nowego prawa jazdy.

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wymianę prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)  w punkcie Banku Spółdzielczego (parter budynek Starostwa) lub  na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017
(warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna
w kwotach wymienionych powyżej)
.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

UWAGA:

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Podstawa prawna

  • Ustawao kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz zprzepisami wykonawczymi

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Terminy wymian:

Dokumenty wydane w latach:

  • 1955-1968r wymiana do 30.06.2001r
  • 1969-1983r. wymiana do 31.12.2002r.
  • 1984-30.04.1993r. wymiana do 30.04.2005r.
  • 01.05.1993-30.06.1999r. wymiana do 30.06.2006r.

Włoszczowa 2017-01-17

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)