Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie

Ikona statystyk

KTD-23.02

Wymagane dokumenty

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 roku przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.

Osoby, które w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013 roku były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym) oraz:

 

  • dowód tożsamości,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego, paszportu)
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.
 • Miejsce złożenia dokumentów

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260

WAŻNE

Po złożeniu wymienionych dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Opłaty (wnoszone po zdaniu egzaminu)

Po zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy dostarczyć do wydziału dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w punkcie Banku Spółdzielczego (parter budynek Starostwa) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017 (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych powyżej).

Termin i sposób załatwienia

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Termin załatwiania sprawy:

- wydania Profilu Kandydata na Kierowcę wynosi 2 dni od daty złożenia dokumentów,

 - wydania prawa jazdy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

UWAGA:

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,

 • rozszerzenia uprawnień,

 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),

 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

  - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

  - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

  - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,

 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

   

       

Włoszczowa 2017-01-17

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)