Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Ikona statystyk

ROL-14.04
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych
i prowadzenie upraw leśnych
 (na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia)


1. Nazwa wydziału:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


2. Wymagane dokumenty:
- wniosek o przeniesienie praw do ekwiwalentu,
- dokument potwierdzający przeniesienie praw 
  własności zalesionego gruntu,


3. Opłaty:

- skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
  Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy 
Włoszczowa 
  gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
  PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-
  0003-9578.


4. Miejsce złożenia wniosku:    
Dokumenty można:   
-
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
 
parter pok. 100 lub
   
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
   we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa 


5. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2 miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975, 504 754 122 piętro II pok.315.


7. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 
za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji;


8. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 08 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów
   do zalesienia,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002r.
   w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji
   Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi
   starostami w zakresie przekazywania środków finansowych
   na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw 
   rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu
   i terminów płatności, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 
9.Uwaga*:

1. Z dniem 14 stycznia 2004r. utraciła moc ustawa
    z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów 
    rolnych do zalesienia,
2. Do pomocy finansowej przyznanej przed ww. terminem,
    na podstawie przepisów ww. ustawy, stosuje się przepisy 
    dotychczasowe.

3. Do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z
    upraw rolnych  i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego
    przed ww. terminem, na podstawie przepisów ustawy o
    przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, stosuje się
    przepisy dotychczasowe.

4. Do spraw w zakresie wyrażenia zgody na przeznaczenie
    gruntu rolnego do zalesienia objętych przepisami ustawy, o 
    której mowa w punkcie 1, wszczętych i
    niezakończonych decyzją ostateczną do 
    dnia 14.01.2004r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

*Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.   

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-29
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)