Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

              Włoszczowa, 2021-01-20

Znak: GKN.IV.6821.1.3.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że sprawa ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica nie może być załatwiona we wcześniej wskazanym terminie z uwagi na konieczność pozyskania i zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu, a następnie umożliwienia zainteresowanym wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone do dnia 28.05.2021r.

     Ponadto nadmieniam, iż w przypadku wcześniejszego zgromadzenia materiału dowodowego decyzja w niniejszej sprawie zostanie wydana we wcześniejszym terminie.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-01-20

Znak: GKN.6852.2.1.2021.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 78, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na wykonanie przejścia projektowanym przewodem wodociągowym PVC ⌀ 90 pod dnem odcinka cieku wodnego – rzeka Czarna (Włoszczowska) w celu rozbudowy odcinka sieci wodociągowej zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.1.2020 z dnia 21.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14.01.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2276.2020.MK

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Piekarniczego Józef Ochocki, ul. Młynarska 60, 29-100 Włoszczowa.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.01.18

Znak: GKN.6821.1.18.2020.TS                    

                                                                           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 05 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 6220, 6221, 6228 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.01.18

Znak: GKN.6821.1.17.2020.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Kąty gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 19, 31, 33, 34, 39, 53, 67, 73, 90, 106, 110, 119, 134, 140, 186, 226  stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 110 i 111 położonych w miejscowości Bieganów gm. Radków. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 414 położonej w miejscowości Ostrów gm. Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.01.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1570.2020.DŁ

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na budowie wpustów deszczowych, studni chłonnych, przebudowie przydrożnego rowu ziemnego, likwidacji odcinków istniejącego rowu ziemnego i budowie drenażu liniowego oraz na usługę wodną- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-12-28

Znak: GKN.6852.2.24.2020.IŚ                

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 263 i 447, położonych w obrębie ewidencyjnym Wymysłów w gminie Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 mm w rurach ochronnych Ø 225 mm w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części niniejszej nieruchomości.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1616.2020.DŁ

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej wydania pozowlenia wodnoprawnego 

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-12-10

Znak: GKN.6852.2.22.2020.IŚ                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 212/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnca w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na przebudowę posterunku odgałęźnego Knapówka w km 160+588 linii kolejowej nr 4 szlak Włoszczowa Północ – Psary w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-11-30

Znak: GKN.6852.2.21.2020.IŚ                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 727, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia w celu przeprowadzenia kabla elektrycznego doprowadzającego zasilanie do stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce Nr 743, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w gminie Włoszczowa.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-27 08:14:20, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)