Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielanie pozwoleń zintegrowanych

Ikona statystyk

ROL-03.05

Udzielanie pozwoleń zintegrowanych prowadzącym instalacje: 
 
- 
mogące powodować znaczne zanieczyszczenie  
   poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
   środowiska jako całości,

-  
będące przedsięwzięciami mogącymi znacząco
   oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie
   raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane


1. Nazwa wydziału:

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:   
  - 2 egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego(1),

     spełniającego wymagania określone dla wniosków o wydanie
     pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy  -
     POŚ, oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są
     pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie
     pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z
     dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
wraz z określeniem czasu, na
     jaki pozwolenie ma być wydane
.
           
Wniosek powinien także zawierać informacje i dokumenty, o
     których mowa w art. 208 ust. 2, 6-8 ustawy – POŚ,
  
- do wniosku dołącza się:
    1.
dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (2), stanowiący jeden z
        warunków rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia 
        zintegrowanego,
    2.
zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych
        nośnikach danych,
    3. kopię programu zapobiegania awariom o których mowa w art. 251
       ustawy, lub kopię raportu o bezpieczeństwie o którym mowa w 
       art. 253 ustawy, jeżeli były opracowane.


3. Opłaty:
    
- skarbowa za pozwolenie:
1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem
    pkt 2 - 2011 zł(2),
2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty
    prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
    mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców -
    506 zł(2),
3) pozostałe - 506 zł,
       
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
    gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578,
    po uprzednim przedłożeniu tut. organowi przez prowadzącego
    instalację oświadczenia (2),
stanowiącego podstawę do 
    zastosowania prawidłowej kwoty opłaty skarbowej za 
    wydawane pozwolenie w stosunku do podmiotów 
    wymienionych w niniejszym punkcie, a zdefiniowanych
    w ustawie
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
    (Dz. U. z 2018 r.
poz. 646 z późn. zm.),     
- rejestracyjna (3),

4. Miejsce złożenia wniosku:    
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
         W ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli pozwolenie
    ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po
    istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić.
        
W pozostałych przypadkach
przepis art.35 § 5  Kodeksu 
    postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 209
    ust.2 - ustawy Prawo ochrony środowiska).

6. Jednostka prowadząca sprawę:
     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
     Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem
     Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
   -
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
   -
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
    w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
    zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
    środowiska jako całości,

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w 
    sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
    znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
    przyrodniczych albo środowiska jako całości,
  -
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9. Uwagi:
   
(1)
Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie 
        pozwolenia zintegrowanego znajdują się na stronie internetowej 
        Ministerstwa Środowiska pod bezpośrednim adresem: 
       
https://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=88
        oraz http://www.ekoportal.gov.pl/ w zakładce pozwolenia zintegrowane

   (2) druk oświadczenia do pobrania
   (3) opłata rejestracyjna nie może przekroczyć wielkości 3000 euro, 
        a jej wysokość
prowadzący instalację ustala we własnym zakresie 
        stosując przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
       27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
      
Opłatę tą należy wnieść na rachunek Ministerstwa Środowiska: 
       BGK III O/Warszawa   76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2007-05-29
Data publikacji:
2007-05-29
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)