Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Ikona statystyk

ROL-05.04


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie powinno zawierać:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub 
   siedziby,
- adres zakładu , na którego terenie prowadzona jest eksploatacja
   instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji
   lub wielkość świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
- informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny 
  z obowiązującymi przepisami.

*Instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),)


3. Opłaty:
- skarbowa od przyjęcia zgłoszenia - 120 zł


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
Dokumenty można:
-
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
 
parter pok. 100 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić,
jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II pok.315.


7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wyrażającej sprzeciw organu wnosi się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


8. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
   przypadków w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   z instalacji nie wymaga pozwolenia,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
  w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
  wymaga zgłoszenia,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
  w sprawie dopuszczalnych pozimów pól elektromagnetycznych w środowisku 
  oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów,
-
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-04
Data publikacji:
2004-01-23
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)