Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych

Ikona statystyk

ROL-04.04

Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych obejmujących instalacje kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane

1. Nazwa wydziału:
   
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:

    Wniosek prowadzącego instalację o wydanie zezwolenia, zawierający informacje określone
    w art. 53 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
    cieplarnianych, tj.:
    1) imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego  
        adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
    2) adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
    3) informację o tytule prawnym do instalacji;
    4) informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
        charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
    5) informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
    6) określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte
        zezwoleniem.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1) kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
    jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
    środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy
    do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art.12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
    zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami,
    o których mowa w tym przepisie;

4) plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

 

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa
     w 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;

3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy.

 

3. Opłaty:

    - skarbowa za zezwolenie – 82 zł.
    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką
    w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.  

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
   
Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
   
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
   
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni
    od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:

    - ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
    - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
    -
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających
      energię elektryczną, objętychsystemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
      w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., 
      wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji,

    - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych
      niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami
      do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym
      się od 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji,
   -
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9. Uwagi:

Prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia zmian lub zdarzenia,
o których mowa poniżej, w przypadku:

1) zmiany w instalacji skutkującej zmianą charakteru lub sposobu funkcjonowania instalacji, która ma wpływ na poziom działalności;

2) zmiany nazwy, pod którą prowadzący instalację prowadzi działalność;

3) zmiany prowadzącego instalację;

4) łączenia albo podziału instalacji;

5) zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność zmiany planu monitorowania
    wielkości emisji, jeżeli zmiana ta ma charakter zmiany istotnej w rozumieniu
    art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2007-01-05
Data publikacji:
2007-01-05
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)