Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 79/1 z działkami sąsiednimi nr 79/2, 78/2, 78/1, 86, 101 położonymi w obrębie Żelisławiczki gm. Secemin Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 78/1 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Krzepice gm. Secemin Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie dotyczące wykonywania prac związanych z gwarancją i rękojmią modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Ludwinów, Konieczno, Wola Wiśniowa, Motyczno- gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski oraz wykonaniem czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-06-04

Znak: GKN.6852.2.6.2020.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 406, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Włoszczowa-miasto,  której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-05-26

Znak: GKN.6852.2.5.2020.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 396/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa-miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

 

Zapytanie ofertowe - Modernizacja i wymiana lamp oświetleniowych w budynku szkoły i internatu ZS nr 3

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców po zmarłej mieszkance DPS we Włoszczowie.

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców po zmarłej mieszkance DPS we Włoszczowie.

 

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  „Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem”

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  „Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem”.

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1033/16 dot. dz. nr 198/1 obręb Wałkonowy Dolne, gmina Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Justyna Doroszko (gjd)
Data utworzenia informacji:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16
 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1040/16 dot. dz. nr 666/2 obręb Sułków, gmina Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-10 12:20:17, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)