Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

                                        Włoszczowa, dn. 2020.05.15

Znak: GKN.6821.1.7.2020                                      

                                                                           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 01 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 18/3, 18/5, 35/2, 35/3, 55/2, 55/3, 82/1, 82/2, 198, 217, 239, 258, 259, 280, 289, 305, 477, 590, 621/2, 644, 784, 1097, 1098, 1126, 1127, 1143, 1150, 1155/1, 1170/1, 1180, 1230, 1235, 1237, 1239, 1243, 1320, 1875, 2355, 2427, 2504, 2560, 2647, 2675, 5179/1, 5179/2, 5180, 5181, 5201, 5204, 5216, 5280, 5465 stanowią mienie gromadzkie.

Jednocześnie informuję, iż celem prawidłowego rozpoznania sprawy i zebrania kompletnego materiału dowodowego koniecznym jest przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Włoszczowy.

Jednak mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju oraz przepisy ograniczające możliwość realizacji wyżej wskazanych procedur związanych z niniejszym postępowaniem, informuję iż nie jest możliwe przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami.

            Ponadto informuję, iż w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej w kraju, a tym samym sposobności przeprowadzenia spotkania, Starosta Włoszczowski o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poinformuje odrębnym pismem.

            Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W związku z powyższym na podstawie art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone do dnia 31.08.2020r.

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z art. 37 § 1 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym w art. 36 § 1 kpa
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
  1. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Świętokrzyskiego
    za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2020-05-15
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-10 12:20:17, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)