Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Inspektorat weterynarii

Ikona statystyk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Powiatowego Lekarza Weterynarii będącego organem niezespolonej administracji rządowej, a zarazem kierownikiem Inspektoratu.
Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie wykonuje zadania m.in. w oparciu o:
- ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 ze zm.),
- ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634 ze zm.),
- ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350),
- rozporządzeń wykonawczych do powyższych ustaw.
Do zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej należy m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz sprawowanie nadzoru nad:
-jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania,
-jakością zdrowotną niektórych środków żywienia zwierząt,
-obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
-zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością materiału biologicznego.
Inspekcja Weterynaryjna wykonuje również nadzór nad:
- zarobkowym przewozem zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupem,
- targami, spędami i wystawami zwierząt,
- produkcją lub przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- produkcją, obrotem pasz oraz dodatków paszowych,
- produkcją materiału biologicznego i rozrodu zwierząt gospodarczych,
- nad punktami kopulacyjnymi zwierząt,
- nad wylęgiem drobiu i narybku,
- nad schroniskami dla zwierząt,
- nad zakładami utylizacyjnymi, grzebowiskami i zbiornicami zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych,
- nad hodowlą zwierząt laboratoryjnych,
- nad lecznictwem zwierząt.
- nad miejscami kwarantanny zwierząt i miejsc składowania towarów pochodzenia zwierzęcego z importu.
Ponadto do zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej należy:
- organizowanie szczepień profilaktycznych (np. wścieklizna),
- przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i podejmowanie czynności administracyjnych w celu likwidowania tych chorób.
- opracowywanie i stała aktualizacja powiatowego planu gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Inspekcji Weterynarii przysługuje prawo wstępu do wszelkich miejsc przebywania zwierząt; rzeźni i miejsc badania mięsa; miejsc, w których jest prowadzona działalność w w/w zakresie oraz wszelkich środków transportu używanych do przewozu zwierząt, mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego itp.
Zgodnie z art. 39a ust. 4 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowy Lekarz Weterynarii raz na rok przedkłada staroście informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2004-01-12
Data publikacji:
2004-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)