Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Włoszczowskiego

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizacjęzadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016 r.

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie sposobu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz rzetelności prowadzonej w tym zakresie dokumentacji

 

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie zbadania zasadności skragi złożonej przez Jerzego Domńskiego na Starostę Włoszczowskiego i Geodetę Powiatowego

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie analizy operatu technicznego z założenia ewidencji gruntów wsi Krzepin wraz z zarysem pomiarowym nr 234/14/90/70

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie terminowości przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów  stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez Starostę Włoszczowskiego zgłoszonych przez firmę Usługi Geodezyjne GEODOM Jerzy Domański

 

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zaleceń określonych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

 

Kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr AS3/000013/13/D z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji przez samorząd powiatowy zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy

 

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz sposób wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015 - 2016

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 10:11:51, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)