Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

KOMUNIKAT

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany formy udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Włoszczowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna

Zbieranie statystyk

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego zostały utworzone dwa punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej tj.:
 

      1) w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 – pok. Nr 100 na parterze:

           -  punkt czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 11.30

              tel. kontaktowy: 509-527-800 czynny w godzinach otwarcia punktu
 

      2) w Urzędzie Gminy Secemin, ul. Struga 2 – pok. Nr 4 na parterze:

           -  punkt czynny  w dni robocze według następującego harmonogramu:

               1) poniedziałek - w godz. 12.00 - 16.00,
               2) wtorek - w godz. 7.30 - 11.30,

               3) środa - w godz. 7.30 - 11.30,
               4) czwartek - w godz. 9.00 - 13.00,
               5) piątek - w godz. 12.00-16.00

              tel. kontaktowy: 34/355-60-17 wew. 46 czynny w godzinach otwarcia punktu.


W punkcie we Włoszczowie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych. Punkt w Seceminie prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96 - 130 Głuchów.

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie pomieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Włoszczowski.

 

5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

6. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:

 

      1) Punkt we Włoszczowie, tel.  504-752-871 czynny w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.30,
          wtorki, środy, czwartki w godz. 7.30 - 15.30, piątki w godz. 7.30 - 13.30

      2) Punkt w Seceminie, tel. 34/ 35-56-017 czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.
 

Zgłoszenia moga być także dokonywane poprzez stronę internetową, która dostępna jest tutaj .
 

7. Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

8. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Włoszczowskiemu, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny”, lub elektronicznej na adres starostwowloszczowa@eobip.pl , oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Włoszczowskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”. Karta pomocy składa się z części A i części B.

 

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

 

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

 

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

 

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem telefonu 504-754-308 lub na adres poczty elektronicznej starostwowloszczowa@eobip.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny”.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Robert Suchanek (rs)
Data utworzenia informacji:
2016-01-11
Data publikacji:
2016-01-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 08:19:21, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)