Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.16.2020.BG z dn. 02.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego na dzień 1 stycznia 2019 r. wartość rynkową nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: Nr 5098/22 o pow. 0,1245 ha i Nr 5098/6 o pow. 0,1666 ha położonych w ob. 0009 m. Włoszczowa oraz do określenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.17.2020.BG

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu związanego z budową sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne cieśnienie robocze do 0,5 Mpa) z rur polietylenowych dn63 mm oraz przyłącza dn25 mm do budynku jednorodzinnego położonego na działce Nr 4487/2, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazownicy w Kielcach na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4459/2 i 4455/1 położonej w obrębie 0006 m. Włoszczowa, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

Przetarg na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 4,79m2

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza pisemny przetarg na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 4,79m2 pod działalność ubezpieczeniową, zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na parterze pok. Nr 111, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4457/5 o pow. 0,3799 ha

 

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.14.2020.BG

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A, niezbędnego do prowadzonego postępowania znak: GKN.6810.4.17.2019.IŚ.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2237/1 o pow. 0,0671 ha położonej w obrębie 0003 m. Włoszczowa, niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postepowania administracyjnego znak: GKN.IV.683.152.2015
i wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na długości 129,25 m – ulicy Konopnickiej we Włoszczowie do ulicy Śliskiej oraz przebudowa linii n.n. ze względu na kolizję z projektowaną budową skrzyżowania ulic Śliskiej, M. Konopnickiej w msc. Włoszczowa” zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: In.272.13.2019

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-14 13:35:58, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)