Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.4.2020.BG

Zbieranie statystyk

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne znajdujące się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa: Nr 0221 T p/n Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów - Ludynia  na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Nieznanowice, gm. Włoszczowa, Nr 0249 T p/n Międzylesie – Motyczno - Biadaszek na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny 0001 m. Włoszczowa, gm. Włoszczowa.

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

na wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2237/1 o pow. 0,0671 ha położonej w obrębie 0003 m. Włoszczowa, niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postepowania administracyjnego znak: GKN.IV.683.152.2015
i wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na długości 129,25 m – ulicy Konopnickiej we Włoszczowie do ulicy Śliskiej oraz przebudowa linii n.n. ze względu na kolizję z projektowaną budową skrzyżowania ulic Śliskiej, M. Konopnickiej w msc. Włoszczowa” zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).

 

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T w miejscowości Kurzelów”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU” w ramach projektu pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”

Zbieranie statystyk

Doradztwo będzie realizowane w ramach projektu pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zwanego dalej Projektem.

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: In.272.13.2019

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 17:26:, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)