Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - program ochrony środowiska

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro prowadzonym poza ustawą – Prawo zamówień publicznych procedura prowadzona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w oparciu o regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie – załącznik do uchwały Nr 44/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

Programu ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko projektu Programu.

Zapytanie ofertowe - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu ,,BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe - Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu ,, BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zbieranie statystyk

Na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Powiatu Włoszczowskiego z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa na potrzeby modernizacji IT w ramach Projektu „e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-20 08:36:33, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)