Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Deklaracja dostępności

Ikona statystyk

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

•    Data publikacji strony : 2003-07-01

•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01

•    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Rafał Żmuda, e-mail: informatyk@powiat-wloszczowa.pl , telefon: 690137467.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku urzędu znajduje się od strony ul. Wiśniowej. Przy wejściu zlokalizowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp na wyższe kondygnacje urzędu umożliwia zewnętrzna winda.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w holu głównym na parterze budynku.

Na parkingu przy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Robert Suchanek
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2020-09-16
Data publikacji:
2020-09-16
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-01 17:05:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)