Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                      Włoszczowa dn. 13.01.2020r.

Znak: GKN. 6821.1.29.2017.BS                     

                                       

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Secemin postępowanie administracyjne dotyczące zmiany ostatecznej decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 04.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15.03.2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek gruntu, położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych działki/ przyjęcia granic działki nr 61/2

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych/ przyjęcia granic działki ewidencyjnej nr 61/2 obręb Ciesle, gmina Krasocin z działką sąsiednią nr 61/1 obręb Bukowa, gmina Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1033/16 dot. dz. nr 198/1 obręb Wałkonowy Dolne, gmina Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Justyna Doroszko (gjd)
Data utworzenia informacji:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16
 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1040/16 dot. dz. nr 666/2 obręb Sułków, gmina Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

informacja

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2020-01-13
Data publikacji:
2020-01-15
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów zawiadamiam, że od dnia 30.01.2020 r. do dnia 31.01.2020 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 oraz dnia 01.02.2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 w budynku remizy OSP w Bichniowie wykonawca scalenia gruntów wsi Bichniów przystąpi do drugiego etapu zbierania ,,życzeń" od uczestników scalenia, odnośnie nowoprojektowanych działek. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Justyna Doroszko (gjd)
Data utworzenia informacji:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-01-15
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Wymysłów, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Rząbiec, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Przygradów, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Cieśle, gm. Krasocin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 359 położona w obrębie Psary Wieś. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

 

Informacja o założeniu powiatowej bazy danych GESUT

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, dn. 18.12.2019 r.

Informuję, że na terenie powiatu włoszczowskiego założono powiatową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru terenu jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski - (Nr TERYT 261306_4)  obręby: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009 oraz Krasocin – obszar całej gminy - (Nr TERYT 261302_2), obręby: Borowiec, Brygidów, Chotów, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Gruszczyn, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś, Krasocin, Lipie, Ludynia, Mieczyn, Nowy Dwór, Oleszno, Ostrów, Skorków, Stojewsko, Sułków, Świdno, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Żeleźnica Zabrody, Kuzki Belina, Bukowa.

Powiatowa baza powstała w wyniku przekształcenia inicjalnej bazy GESUT, która dla miasta  Włoszczowa i gminy Krasocin posiada nadany identyfikator informacji przestrzennej
nr PL.PZGiK.922613.GESUT.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

na realizację w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 13:59:44, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)