Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Decyzja ograniczenia działki

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2019-08-13

Znak: GKN.6852.2.1.2019

 

      D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Olichwiruk, reprezentującego firmę ELMO S.A Żelków Kolonia, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Czynność ustalenia przebiegu granic nastąpi w dniu 5 września 2019 roku o godz. 12:30 w miejscowości Mchowie, naprzeciwko posesji nr 4.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. o zatwierdzeniu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie wsi Kuzki Belina, gmina Krasocin, powiat włoszczowski

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-08-12
Data publikacji:
2019-08-13
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 sierpnia 2018 r. znak: WA.ZUZ.3.421.292.2018.MS udzielającej Gminie Moskorzew pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w msc. Moskorzew do ziemi, w obrębie działki nr 323/2 przy Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego "EKO-TECH" A. Mierzawa i W. Kurpaski Sp. j. ul. Sienkiewicza 115/5, 50-347 Wrocław w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Produkcyjnego "Rogalów położonego w msc. Rogalów - Borowiec" na działkach o nr 151/4 i 152/3.
 

 

Decyzja

Zbieranie statystyk

    Włoszczowa, 2019-08-06

Znak: GKN.6852.2.4.2018.TS

      D E C Y Z J A

                Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 33 ust.7 ustawyz dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Jacka Piotrowskiego

Starosta Włoszczowski

  1. Ogranicza sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 521, 522 i 527, położonych w obrębie ewidencyjnym Łachów gmina Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowych nieruchomościach zawierają dołączone do wniosku mapy stanowiące integralną część decyzji.
  2. Zobowiązuje inwestora NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do przywrócenia opisanych w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
  3. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości opisanych w pkt 1 polegać będzie w szczególności na uprawnieniu inwestora do wstępu na nieruchomości w celu:

- wykonania w obszarze pasa technologicznego prac budowlano-montażowych oraz innych czynności związanych z podwieszeniem kabla światłowodowego,

- wykonywania czynności związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i eksploatacją przedmiotowej inwestycji.

 

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Opel Vectra

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk
 

Zapytanie ofertowe "Wymiana lamp w budynku szkoły ZSP NR2 we Włoszczowie"

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe "Modernizacja instalacji elektrycznej na pierwszym i drugim piętrze w budynku I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie"

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)