Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 27.05.2020 r. w sprawie VIII Ns 544/19 dot. dz. nr 80/02 obręb 0004 Dalekie, gmina Moskorzew. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 192, 193, 194[W], 195, 198, 199, 656-dr, 890-dr, 1171, 2986/1 na terenie gminy Radków, obręb Radków w związku z regulacją geodezyjno-prawną drogi powiatowej nr 0228T odcinek Radków-Krasów. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22.05.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4213.718.2020.AD

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na piętrzenie i pobór wody z Cieku od Michałowa i rzeki Feliksówki dla potrzeb zasilenia istniejących stawów rybnych Czerwionka, położonych w Nieznanowicach, gm. Włoszczowa, stanowiących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 304 i 305, odbudowę stawu nr 1 wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami, jak również zrzut wody z obiektu do Cieku do Michałowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25.05.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.531.2020.MK

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki Białka przewiertem sterowanym na działce o numerze ewidencyjnym 348/1 obręb Borowiec, gm. Krasocin, pow. włoszczowski. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjecia granic nieruchomości podlegających podziałowi tj. działek nr 3396, 3397, 3398, z działkami sąsiednimi nr 3395, 3399, 3419, 3331/14,3331/15 położonymi we Włoszczowie, obręb 0005. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-05-26

Znak: GKN.6852.2.5.2020.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 396/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa-miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2020-05-25
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia/wyznaczenia/ wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1224 położona w obrebie Zeleźnica gm. Krasocin z działkami sąsiadujacymi nr: 1125,1127 i 6.1254. Bełna treść zawiadomienia w załączniku.

Informacja o złożeniu wniosku na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 t.j. ze zm.); Starosta Włoszczowski informuje, że na terenie powiatu włoszczowskiego został złożony wniosek dotyczący realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i punktów granicznych działki 2.549/1 położonej w miejscowości Psary Kolonia, gm. Secemin oraz działek sąsiadujących oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2.545, 2.549/2, 2.550, a także działką drogi powiatowej - 2.472/1 . Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.05.15

Znak: GKN.6821.1.4.2020                                                          

                                                                           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie 06 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 4460/2 stanowi mienie gromadzkie.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, dn. 2020.05.15

Znak: GKN.6821.1.5.2020       

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 4770/37, 4783, 4934/2 stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, dn. 2020.05.15

Znak: GKN.6821.1.6.2020                                                    

                                                                          Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 09 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 4633/16, 4891, 4648/6, 4648/7 stanowią mienie gromadzkie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.05.15

Znak: GKN.6821.1.7.2020                                      

                                                                           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 01 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 18/3, 18/5, 35/2, 35/3, 55/2, 55/3, 82/1, 82/2, 198, 217, 239, 258, 259, 280, 289, 305, 477, 590, 621/2, 644, 784, 1097, 1098, 1126, 1127, 1143, 1150, 1155/1, 1170/1, 1180, 1230, 1235, 1237, 1239, 1243, 1320, 1875, 2355, 2427, 2504, 2560, 2647, 2675, 5179/1, 5179/2, 5180, 5181, 5201, 5204, 5216, 5280, 5465 stanowią mienie gromadzkie.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 08:19:21, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)