Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2020-08-04
Data publikacji:
2020-08-06
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 396/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa-miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie dotyczy działek nr 436/1 i 436/2 położonych w miescowości Stanowiska, gm. Kluczewsko

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                         Włoszczowa, dn. 2020.07.29

Znak: GKN.6821.1.8.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Kurzelów gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 6.61.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w  Starostwie Powiatowym  we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa
 5. Umieszczenie na tablicy wsi Kurzelów

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.7.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 01 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 18/3, 18/5, 35/2, 35/3, 55/2, 55/3, 82/1, 82/2, 198, 217, 239, 258, 259, 280, 289, 305, 477, 590, 621/2, 644, 784, 1097, 1098, 1126, 1127, 1143, 1150, 1155/1, 1170/1, 1180, 1230, 1235, 1237, 1239, 1243, 1320, 1875, 2355, 2427, 2504, 2560, 2647, 2675, 5179/1, 5179/2, 5180, 5181, 5201, 5204, 5216, 5280, 5465.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.1.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 02 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 1380/2, 1380/3, 1690/6, 1830/1.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w Starostwie Powiatowym  we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa
 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.2.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

    z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 621/1, 801, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 2075.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w  Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.3.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 04 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 2825, 2903/3, 2991, 3105, 3016/3, 5137/1, 5399, 5400/1.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.4.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 06 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4460/2.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w  Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa
 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.5.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 08 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 4770/37, 4783, 4934/2.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.07.27

Znak: GKN.6821.1.6.2020                    

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

    z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 09 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 4633/16, 4891, 4648/6, 4648/7.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w Starostwie Powiatowym  we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa

Decyzja

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-07-21

Znak: GKN.6852.2.2.2020.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działają pełnomocnicy: Pan Paweł Kowalczyk oraz Pani Karolina Zalega

orzeka

 1. Zobowiązać do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 405 o pow. 0,5089 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Włoszczowa-miasto, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia oraz słupa średniego napięcia, stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A.
 2. Powierzchnia zajęcia terenu na czas wykonywania robót wynosi 1236 m2. Szczegółową lokalizację i obszar zajęcia przedmiotowej nieruchomości zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.
 3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości zostaje ustanowiony na okres 30 dni licząc od daty rozpoczęcia ww. prac (po uprawomocnieniu decyzji).
 4. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
 5. Zobowiązać inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia oraz słupa średniego napięcia, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
 

Komunikat o publikacji zapytania ofertowego na: Zakup i sukcesywna dostawa do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie wyposażenia, materiałów i środków ochrony osobistej dla służb i jednostek zaangażowanych w walkę i zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 na terenie powiatu włoszczowskiego w ramach projektu pn.: „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-06-04

Znak: GKN.6852.2.6.2020.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 406, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Włoszczowa-miasto,  której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 14:43:51, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)