Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2.04.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.194.2020.DM

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno-Wola Świdzińska". Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1.04.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4211.507.2021.AD

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Włoszczowskiego z dn. 28.11.2013 r. znak: ROL.6341.52.2013.II, zmienionej decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.424.246.2018.MS z dn. 30.04.2019 r. udzielającej spółce H+H Silikaty spółka akcyjna pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Decyzja

Ikona statystyk

 

 

  Włoszczowa, 2021-04-06

Znak: GKN.6852.2.22.2020.IŚ

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 124a i art. 6 pkt 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na wniosek Pana Jerzego Śmiałkowskiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie

Starosta Włoszczowski

1.Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 212/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnca w gminie Włoszczowa, poprzez udzielenie PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na przebudowę posterunku odgałęźnego Knapówka w km 160+588 linii kolejowej nr 4 szlak Włoszczowa Północ – Psary w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowej nieruchomości zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.

2.Zobowiązuje inwestora PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac budowlanych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 593/2 położonej  w obrębie ewidencyjnym Przygradów gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-04-02

Znak: GKN.6852.2.1.2021.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 78, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na wykonanie przejścia projektowanym przewodem wodociągowym PVC ⌀ 90 pod dnem odcinka cieku wodnego – rzeka Czarna (Włoszczowska) w celu rozbudowy odcinka sieci wodociągowej zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.1.2020 z dnia 21.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub władających działkami wymienionymi w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 612 położonej w miejscowości Gościencin, w gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 868 położonej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-03-31

Znak: GKN.6852.2.13.2020.IŚ

                                       D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Dawida Witczaka

Starosta Włoszczowski

  1. Ogranicza sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 747, położonej w obrębie ewidencyjnym Gruszczyn w gminie Krasocin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Operatorowi NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na założeniei przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej Nn stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowej nieruchomości zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-03-23

Znak: GKN.6852.2.2.2021.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 70, 115, 84, 51, 52, 166, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko oraz jako działka Nr 181, położona w obrębie ewidencyjnym Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na przeprowadzenie i ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.8.2019 z dnia 06.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola i Miedziana Góra w Gminie Kluczewsko.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1616.2020.DŁ

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej wydania pozowlenia wodnoprawnego 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

Ikona statystyk

 

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Ikona statystyk

ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO OGŁASZA
przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego wlasność Powiatu Włoszczowskiego

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 11:10:38, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)