Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 września 2021 r. o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Cieśle, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, na okres 01.01.2020 – 31.12.2029 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Baran (k.baran)
Data utworzenia informacji:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 198 położonej w miejscowości Dąbie - gm. Włoszczowa

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zespołu skrzynek rozsączających na działce nr 206/5 w miejscowości Kluczewsko

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w miejscowości Żelisławiczki - gm. Secemin

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 71 i 142 położonych w miejscowości Kuczków - gm. Secemin

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działek - obręb Czarnca

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-09-13

Znak: GKN.6852.2.21.2020.IŚ

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Panią Oliwię Niedziałkowską

Starosta Włoszczowski

  1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 727, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia w celu przeprowadzenia kabla elektrycznego doprowadzającego zasilanie do stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce Nr 743, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w gminie Włoszczowa. Szczegółową lokalizację kabla o długości około 4 m – YAKYS 4x120 mm² zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-09-06

Znak: GKN.6821.1.5.2019.IŚ

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 8e i 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako numer: 75, 77, 23, 43, 86, 99, 103, 568, 571, 573, 574, 599, 600, położone w obrębie ewidencyjnym Celiny w gminie Secemin.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-09-07

Znak: GKN.6852.2.4.2021.IŚ

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 428, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Włoszczowa-miasto w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do udostępnienia niniejszej nieruchomości.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

 Włoszczowa, 2021-09-06

Znak: GKN.683.17.2021.IŚ      

OGŁOSZENIE

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 330/1 o pow. 0,0045 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Włoszczowskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.05.2021 roku znak: AB.6740.2.1.2021.V o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy – Skorków – Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap 1” – kategoria obiektu budowlanego: XXV.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-09-06

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

w sprawie Wspólnoty Gruntowej miasta Włoszczowa

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie miasta Włoszczowa, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1805, 1874/1, 1874/2, 1885/1, 2327, położone w obrębie ewidencyjnym 03 Włoszczowa-miasto oraz 2823, 2827, położone w obrębie ewidencyjnym 04 Włoszczowa-miasto, stanowiące Wspólnotę Gruntową miasta Włoszczowa o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:

  1. Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31grudnia 2015r. faktyczne korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
  2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-09-07
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-09-07
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-09-07
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)