Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

W nawiązaniu do prowadzonych przez tut. Organ postępowań administracyjnych  wszczętych na wnioski zainteresowanych w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dobromierz i Boża Wola gminy Kluczewsko polegającym na wykazaniu w ewidencji gruntów  współwładających na zasadach samoistnego posiadania dla działek:
-obrębu Dobromierz gminy Kluczewsko działek nr:123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 135, 137, 138, 141/1, 141/3, 143, 144, 163, 170, 171, 173/2, 174, 175, 177/1, 177/3, 177/5, 177/8, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 192, 193, 195, 344/2, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532;
-obrębu Boża Wola gminy Kluczewsko działki nr 257,

informuję, że na podstawieart. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm)

W dniu  09.11.2020 r. od godziny 8.30 w Domu Strażaka w Dobromierzu, ul. Włoszczowska 10, 29-120 Kluczewsko odbędą się rozprawy administracyjne podczas której można składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania i przedstawiać dowody na ich poparcie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 08.10.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1423.2020.AD

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodem wodociągowym PVC 90 pod dnem odcinka cieku wodnego- rzeka Czarna (Włoszczowska) zlokalizowanego na dz. nr ewid. 24/1, 26/1, 78, obręb Kluczewsko w miejscowości Pilczyca. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 09.10.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.300.2020.DŁ

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód- użytkowanie wód znajdujących się w rowie R-F4 w m. Komparzów, gmina Kluczewsko. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2020-10-13
Data publikacji:
2020-10-15
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/1 położona w obrębie ewid. Lipie gm. Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 301 położona w obrębie ewid. Dzierzgów gm. Radków. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 179 położona w obrębie ewid. Mękarzów gm. Moskorzew. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 320 położone w obrębie ewid.Mękarzów gm.Moskorzew. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1162 i 1175 położone w miejscowości Gabrielów, obrębie ewid. Brzozowa gm. Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 125/3 i 126/4 położone w obrębie ewid. Lipie gm. Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1122,1123,1124 położone w obrębie ewid. Kurzelów gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w gminie Secemin oraz gminie Radków, Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1218 położona w obrębie ewid. Żelisławice gm. Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1195 położona w obrębie ewid. Czarnca gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 14:10:14, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)