Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-11
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-10-09
Data publikacji:
2018-10-11
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11
 

DECYZJA

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2018-10-08

Znak: GKN.683.9.2016.IŚ

Decyzja

            Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, 7 i art. 118a ust. 3 w związku z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), a także w oparciu o art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy o ustalenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 689/1o pow. 0,0013 ha, położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Łaskawskiego i do Pana Jana Marcinkowskiego dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 3426, 3428 położonych w obrębie 05 m. Włoszczowa z działkami sąsiednimi nr 3429, 3427, 3425, 3421, 3422, 3423, 3424, 3420, 3434, 4040/1, 8054.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Zofii Orlikowskiej dot. ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1776/1 położonej w obrębie 03 m. Włoszczowa z działki nr 1775/1, 1801, 1777/1, 5357/1, 1882/3, 1881/1, 1880/1, 1879/1, 1878/1, 1773/1, 1769/1, 1857/1 sąsiadującymi z w/w działką.

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-10-02
Data ostatniej zmiany:
2018-10-02

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-10-02
Data ostatniej zmiany:
2018-10-02
 

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

Zbieranie statystyk

AG.2501.20.2018

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716) Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na działalność bankową – obsługę kasową Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 172/2, 172/3, 2430, 2004/3, 347/6, 2003, położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnca, gm. Włoszczowa dot. czynności wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działki nr 2430, obręb Czarnca, gm. Włoszczowa.

 

Zawiadomienie o czynnościcach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 7, 8, 9, 10, 32, 33, 26, 27, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Kąty, gm. Włoszczowa oraz do właścicieli działki nr 2431, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnca, gm. Włoszczowa dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 2431, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa oraz przebiegu  granic działek nr 9,10, 32, obręb Katy, gm. Włoszczowa.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 1317, 1323, 1327, 48, 53, 54, 55/2, 72 położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa oraz do właścicieli działek nr 272, 273, położonych w obrębie ewidencyjnym Kąty, gm. Włoszczowa dot. czynności wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek nr 272, 273 położonych w obrębie ewidencyjnym Kąty, gm. Włoszczowa.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działkami nr 28, 30 położnych w obrębie ewidencyjnym Międzylesie gm. Włoszczowa, dot. czynności związanych z ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 77. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Międzylesiu i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 75, 79, 28, 30.  

 

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-15 13:23:16, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)