Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.01.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2297.2020.MK

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Piekarni ,,Zbieroń" M. Zbieroń, P. Ratajczyk, ul. Partyzantów 42, 29-100 Włoszczowa.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.01.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1570.2020.DŁ

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na budowie wpustów deszczowych, studni chłonnych, przebudowie przydrożnego rowu ziemnego, likwidacji odcinków istniejącego rowu ziemnego i budowie drenażu liniowego oraz na usługę wodną- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.01.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2280.2020.IM

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z istniejącej cukierni do urzadzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.01.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2339.2020.IM

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z istniejącego zakładu cukierniczego do urzadzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
2021-01-13
Data publikacji:
2021-01-13
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu do Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie wsi Żeleźnica Zabrody, gm. Krasocin,
powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie, na okres 01.01.2016 – 31.12.2025 r.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-01-04
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2062.2020.AD

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Jezówki rurociągiem wodociągowym Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-12-28

Znak: GKN.6852.2.24.2020.IŚ                

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 263 i 447, położonych w obrębie ewidencyjnym Wymysłów w gminie Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 mm w rurach ochronnych Ø 225 mm w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części niniejszej nieruchomości.

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1616.2020.DŁ

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej wydania pozowlenia wodnoprawnego 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-12-10

Znak: GKN.6852.2.22.2020.IŚ                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 212/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnca w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na przebudowę posterunku odgałęźnego Knapówka w km 160+588 linii kolejowej nr 4 szlak Włoszczowa Północ – Psary w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2020-11-30

Znak: GKN.6852.2.21.2020.IŚ                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 727, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia w celu przeprowadzenia kabla elektrycznego doprowadzającego zasilanie do stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce Nr 743, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzylesie w gminie Włoszczowa.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-18 09:24:21, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)