Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2007-01-10

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

     Wykonując   obowiązek    wynikający   z   art.   19    ust.   7a   ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe we Włoszczowie przystąpiło do udostępniania
w Biuletynie Informacji Publicznej poprzez publikowanie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl informacji o środowisku i jego ochronie, podlegających zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o tych dokumentach. Wzór kart informacyjnych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110 poz. 1058).


Karta typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B
- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
 
Karta typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy
 
Karta typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Karta typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które 
  może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii
 
Karta typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Karta typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
- Inne dokumenty


Wyszukiwanie kart w Wykazie

 

2023-06-23

Brak tytułu

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 czerwca 2023 r. o sporządzaniu projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033” oraz rozpoczęciu procedury przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)