Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-07-21
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów

ROL-09.03


Zezwolenie na transport odpadów


1. Nazwa wydziału:   
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:
     
     
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
      z dnia 14 grudnia 2012 r., transportujący odpady są obowiązani
      do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, 
      o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 252,
      na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. art. 28 ust. 4 ustawy
      z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185
      poz. 1243 z poźn. zm.).

   
    Wniosek powinien zawierać:
   
    1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do
        transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest 
        niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą
        powodować dla środowiska, właściwy organ może
        wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu
        chemicznego i właściwości odpadów,
    2)
  oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku  
         transportu odpadów,
    3)
wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
    4)
przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych 
        pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie
        transportu odpadów,
    5)
przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie
        transportu odpadów.


3. Opłaty
      - skarbowa za zezwolenie 616 zł
       Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
       gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
       PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-
       9578

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.  

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II, pok. 315.


7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego 
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:

     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
      (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
      w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

    - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
      (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm).  

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-01
Data publikacji:
2003-07-21
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)