Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-04-11

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno

2017-11-21

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ DREWNA Z DRZEW „NA PNIU”

2020-03-03

Zawiadomienie

       Włoszczowa, 2020-03-03

Znak: GKN.6821.1.4.2019.IŚ

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 8a ust.1 i 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako numer:  430, 515, 538, położone w obrębie ewidencyjnym Bichniów w gminie Secemin.

2020-03-26

Decyzja

Włoszczowa, 2020-03-26

Znak: GKN.6852.2.7.2019.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 33 ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Adama Ilcewicza

2020-09-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.09.15

Znak: GKN.6821.1.12.2020.TS         

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Boczkowice gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 544 stanowi mienie gromadzkie.

            W  związku  z   powyższym   proszę  o  zwołanie w dniu 5 października 2020 r. o godzinie 10:00 zebrania, na które należy zaprosić szczególnie najstarszych mieszkańców. Zebranie odbędzie się w domu Sołtysa wsi Boczkowice.

W zebraniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

2020-09-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.09.15

Znak: GKN.6821.1.14.2020.TS                    

                                                                           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Danków Duży gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 645 stanowi mienie gromadzkie.

            W  związku  z   powyższym   proszę  o  zwołanie w dniu 6 października 2020 r. o godzinie 10:00 zebrania, na które należy zaprosić szczególnie najstarszych mieszkańców. Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Dankowie Dużym.

W zebraniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Podane do wiadomości, poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
  2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
  3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
  4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa
  5. Umieszczenie na tablicy wsi Danków Duży
2020-09-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.09.15

Znak: GKN.6821.1.13.2020.TS          

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 258, 266, 268 stanowią mienie gromadzkie.

            W  związku  z   powyższym   proszę  o  zwołanie w dniu 6 października 2020 r. o godzinie 14:00 zebrania, na które należy zaprosić szczególnie najstarszych mieszkańców. Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Dankowie Małym.

W zebraniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

2021-06-08

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.05.28

Znak: GKN.6821.1.14.2021.TS                    

ZAWIADOMIENIE

W związku z wszczętym postępowaniem w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 487 stanowi mienie gromadzkie oraz poprawą sytuacji epidemiologicznej w kraju, Starota Włoszczowski zwraca się z prośbą o zwołanie w dniu 30 czerwca 2021r. o godzinie 10:00 zebrania, na które należy zaprosić szczególnie najstarszych mieszkańców. Zebranie odbędzie się w remizie w Woli Wiśniowej.

W zebraniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)