Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-10-19

Zaproszenie do składania ofert handlowych - dostawa płytek do cechowania drewna

Włoszczowa, 2020-10-19

Znak: ROL.272.3.2020.EZ                                                                         

                                                                                                                   

Rozeznanie rynku

procedura prowadzona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
w oparciu o regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie – załącznik do uchwały Nr 44/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
, ze zm.

Powiat Włoszczowski – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty handlowej wraz podaniem ceny brutto dotyczącej jednorazowego zakupu towaru wskazanego w punkcie I. niniejszego rozeznania rynku.

2020-10-20

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.29.2020.BG

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości celem ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 m2 nieruchomości gruntowych rolnych z uwzględnieniem klasy gruntu, którego czynsz będzie dotyczył - stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych w obrębach ewidencyjnych 06 i 08 m. Włoszczowa. 

W wyniku wyceny należy określić wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego należnego za 1 m2 gruntu, odrębnie dla każdego z konturów klasyfikacyjnych, wchodzących w skład przeznaczonych do wydzierżawienia nieruchomości.

2020-10-23

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.30.2020.BG

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną znajdujących się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa Nr 0229 T pod nazwą dr. woj. nr 742 – Wola Wiśniowa – Ludwinów - Bebelno – Krzepin – Wałkonowy Górne – Wałkonowy Dolne - dr. woj. nr 786 na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wałkonowy Górne, gm. Secemin, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

2020-10-30

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na sprzedaż i dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OR.004.10.2020.RZ

Włoszczowa dn. 30.10.2020 r.

Przedmiot zapytania: sprzedaż i dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OR.004.10.2020.RZ na rzecz Powiatu Włoszczowskiego z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa.

2020-11-02

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca – Kąty od skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty”.

2020-11-09

Zapytanie ofertowe na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego

Zapytanie ofertowe na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na usuwaniu, holowaniu pojazdów z dróg na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

 

2020-11-25

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na sprzedaż i dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OR.005.12.2020.RZ

Włoszczowa dn. 25.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro nr OR.005.12.2020.RZ

Przedmiot zapytania: sprzedaż i dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OR.005.12.2020.RZ na rzecz Powiatu Włoszczowskiego z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa.

2020-12-07

Zapytanie ofertowe na dostarczenie licencji oraz usługa serwisowana urządzenia FortiGate

Włoszczowa dn. 07.12.2020 r.

Powiat Włoszczowski ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro nr OR.006.12.2020.RZ

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia

  1. Wsparcie firmy Fortinet w zakresie dostarczenia licencji na urządzenia FortiGate-100E obejmujące ochronę przed zagrożeniami na styku sieć LAN-Internet (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service) oraz 24 godzinny serwis FortiCare 7 dni w tygodniu, na okres 12 miesięcy tj.: od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r.
2020-12-07

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu antywirusowego - ESET Endpoint Protection Advanced - dla serwerów i stacji roboczych z licencją na okres 36 miesięcy

Włoszczowa dn. 07.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro nr OR.007.12.2020.RZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 133 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego - ESET Endpoint Protection Advanced

2020-12-10

Zapytanie ofertowe

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2020-12-10

Zapytanie ofertowe na "Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, kopiujących, zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2021"

Włoszczowa dn. 10.12.2020 r.

AG.2600.14.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Włoszczowski - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,

ul. Wiśniowa 10,

29-100 Włoszczowa

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

 

„Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, kopiujących,
zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych

dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2021”

 

2020-12-16

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.33.2020.BG

na dokonywanie w 2021 r. weryfikacji dokumentacji geodezyjnych  przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w  art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

2020-12-16

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.34.2020.BG

 

na wykonanie w 2021 r. pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 8, 10 i 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych do PZGiK operatów technicznych, dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, w szczególności z asortymentów dotyczących opracowania map do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także wynikających z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.

2020-12-16

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.35.2020.BG

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2021 r.

 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 08:21:28, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)