Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2019-06-06

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego GKN.272.6.2019.BG

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0246T p/n Kurzelów – Jeżowice - Łachów, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: Jeżowice, Kurzelów, gm. Włoszczowa,
w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

2019-06-14

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb”

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sprawowaniu nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb” w specjalnościach: drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

2019-06-25

Zaproszenie do składania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego.

2019-06-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0246T p/n Kurzelów – Jeżowice - Łachów, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: Jeżowice, Kurzelów, gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

2019-06-27

Zapytanie ofertowe - w związku z realizacją projektu "BEZ BARIER"

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

2019-06-28

Zapytanie ofertowe - w związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" - poradnictwo prawne

W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

2019-06-28

Zapytanie ofertowe, przygotowanie postępowania w związku z realizacją projektu "BEZ BARIER"

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

2019-07-09

Zaproszenie do składania ofert

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego

2019-07-09

Zapytanie ofertowe - Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER

W związku z realizacją projektu ,, BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

2019-07-15

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 11.07.2019 r.

na sporządzenie 17 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego z nasypami i drogami dojazdowymi) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km 149,500 w ramach zadania modernizacji linii kolejowych nr 4- Centralna Magistrala Kolejowa etap II pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdów kolejowych w km 142,850 i km 149,500 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego””, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), położonych w obrębie Motyczno gmina Włoszczowa. 

2019-07-15

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 11.07.2019 r.

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości
celem ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych
w obrębie Kurzelów gmina Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

  • Nr 152 o pow. 0.61 ha
  • Nr 328 o pow. 0,40 ha
  • Nr 446 o pow. 0,52 ha.
2019-07-23

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości celem ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w obrębie Kurzelów gmina Włoszczowa, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

  • Nr 152 o pow. 0.61 ha
  • Nr 328 o pow. 0,40 ha
  • Nr 446 o pow. 0,52 ha.

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość w/w nieruchomości położonych w obrębie Kurzelów gm. Włoszczowa, konieczne jest do złożenia wniosku przez
Starostę Włoszczowskiego reprezentującego Skarb Państwa do Wojewody Świętokrzyskiego w celu uzyskania zgody na dzierżawę przedmiotowych nieruchomości.

 

2019-07-26

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 24.07.2019 r.

na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla działki ewidencyjnej Nr 241 położonej w obrębie ewidencyjnym Wałkonowy Dolne i działki Nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym Wałkonowy Górne gmina Secemin oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o ustalenia wynikające z powyższego projektu oraz w oparciu o decyzję Starosty Włoszczowskiego znak:ROL.IV.6116/12/03 z dnia 27.06.2003 r. i znak: ROL.IV.6116/13/03 z dnia 26.03.2003 r.

2019-07-26

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 24.07.2019 r.

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne znajdujące się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa: Nr 0229T p/n dr. woj. nr 742 – Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin – Wałkonowy Górne – Wałkonowy Dolne – Ropocice - dr. woj. nr 786 na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: Wola Wiśniowa i Nieznanowice, gm. Włoszczowa, oraz Nr 0261T p/n Belina – Ostrów – Niwiska Krasocińskie na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Ostrów, gm. Krasocin w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

2019-07-29

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na sporządzenie 17 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego z nasypami i drogami dojazdowymi)
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km 149,500 w ramach zadania modernizacji linii kolejowych nr 4- Centralna Magistrala Kolejowa etap II pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdów kolejowych w km 142,850 i km 149,500 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego””
, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), położonych w obrębie Motyczno gmina Włoszczowa.  


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)