Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert

Opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych

2019-01-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2019 r.

2019-01-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych  PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 8 i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych do PZGiK operatów technicznych, dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, w szczególności z asortymentów dotyczących opracowania map do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także wynikających z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu oraz zawartych w projektach budowlanych sieci uzbrojenia terenu zatwierdzonych decyzjami o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy tych sieci.

2019-01-04

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

na dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych w 2019 r. przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w  art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

2019-01-11

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

2019-01-14

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej oraz pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w budynku Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

2019-01-17

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.01.2019 r

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych określających wartość rynkową:

  1. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej we Włoszczowie obręb  0006 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 8077 o pow. 0,0987 ha, 
  2. nieruchomości przeznaczonej do nabycia przez Powiat Włoszczowski położonej w Bukowie, gm. Krasocin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 371/93 o pow. 0,0125 ha, niezbędnego w postępowaniu administracyjnym znak: GKN.IV.6810.4.3.2015.
2019-01-17

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.01.2019 r.

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 6219/3 o pow. 0,0627 ha, położonej w obrębie 05 m. Włoszczowa, gm. Włoszczowa, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego niezbędnego do przeniesienia prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz określenie wysokości opłaty za przekazanie w trwały zarząd przedmiotowej nieruchomości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włoszczowie.

2019-01-21

Zapytanie ofertowe - tablice

KTD.272.2.2019.II

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2019-01-21

Zapytanie ofertowe - holowanie

KTD.272.3.2019.II

Zapytanie ofertowe

Starosty Włoszczowskiego z dnia 09.01.2018r.

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2019-01-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

na  sporządzenie dwóch operatów szacunkowych określających wartość rynkową:

  1. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej
    we Włoszczowie obręb  0006 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 8077 o pow. 0,0987 ha, 
  2. nieruchomości przeznaczonej do nabycia przez Powiat Włoszczowski położonej
    w Bukowie, gm. Krasocin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 371/93 o pow. 0,0125 ha, niezbędnego w postępowaniu administracyjnym znak: GKN.IV.6810.4.3.2015.
2019-01-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 6219/3 o pow. 0,0627 ha, położonej w obrębie 05 m. Włoszczowa, gm. Włoszczowa, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego niezbędnego do przeniesienia prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz określenie wysokości opłaty za przekazanie w trwały zarząd przedmiotowej nieruchomości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włoszczowie.

 

2019-02-04

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2019-02-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasówi inwentaryzacji stanu lasów na terenie części gmin:
Włoszczowa (obręby ewidencyjne Wymysłów, Rząbiec i Przygradów) i Krasocin (obręb ewidencyjny Cieśle).

2019-03-04

Zaproszenie do składania ofert

Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego w 2019 roku


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-23 14:13:00, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)