Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskodla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Celiny, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Kluczyce, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskodla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Krzepin, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Marchocice, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Psary Kolonia, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Psary Wieś, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Wałkonowy Dolne, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Wałkonowy Górne, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębu Wola Czaryska, gmina Secemin, powiat włoszczowski,
woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2030 r.

2020-12-28

Decyzja

Włoszczowa, 2020-12-14

Znak: GKN.6852.2.10.2020.IŚ

                                                                                                             D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Starosta Włoszczowski

 1. Ogranicza sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 736, położonej
  w obrębie ewidencyjnym Gościencin w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko - Kamienna zezwolenia w celu wykonania prac budowlano – montażowych związanych
  z budową dwóch linii kablowych nN-0,4kV (niskiego napięcia) wraz z wymianą słupa nN. Szczegółową lokalizację zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.
 2. Zobowiązuje inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
 3. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości opisanej w pkt 1 decyzji dotyczy pasa nieruchomości o szerokości 1,3 m (po 0,65 m od osi projektowanych dwóch linii kablowych nN-0,4kV (niskiego napięcia) wraz z wymiana słupa nN na długości 3 mb. Powierzchnia ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości wynosi 27,3 m2.
2020-12-28

Decyzja

Włoszczowa, 2020-12-14

Znak: GKN.6852.2.11.2020.IŚ

                                              D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Starosta Włoszczowski

 1. Ogranicza sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 435 i 600, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko - Kamienna zezwolenia w celu wykonania prac budowlano – montażowych związanych z budową linii kablowej SN-15kV (średniego napięcia) wraz z kanalizacją kablową. Szczegółową lokalizację zawierają dołączone do wniosku mapy stanowiące integralną część decyzji.
 2. Zobowiązuje inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
 3. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości opisanej w pkt 1 decyzji dotyczy pasa nieruchomości o szerokości 1,3 m (po 0,65 m od osi projektowanej linii SN-15kV wraz z kanalizacją kablową) na długości 13 m (dz. Nr 435), 30 m (dz. Nr 600). Powierzchnia ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości wynosi 16,9 m2 (dz. Nr 435) i 39 m2 (dz. Nr 600).
2020-12-28

Decyzja

Włoszczowa, 2020-12-14

Znak: GKN.6852.2.12.2020.IŚ

                                           D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Starosta Włoszczowski

 1. Ogranicza sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 173, położonej
  w obrębie ewidencyjnym Gościencin w gminie Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko - Kamienna zezwolenia w celu wykonania prac budowlano – montażowych związanych
  z budową linii kablowej SN-15kV (średniego napięcia) wraz z kanalizacją kablową. Szczegółową lokalizację zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.
 2. Zobowiązuje inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
 3. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości opisanej w pkt 1 decyzji dotyczy pasa nieruchomości o szerokości 1,3 m (po 0,65 m od osi projektowanej dwóch linii SN-15kV wraz z kanalizacją kablową) na długości21 mb. Powierzchnia ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości wynosi 27,3 m2.
2020-12-28

Decyzja

Włoszczowa, 2020-12-16

Znak: GKN.6852.2.14.2020.IŚ

                                        D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Starosta Włoszczowski

 1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 405, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 m. Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A.
  z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowej nieruchomości zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.
 2. Zobowiązuje inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
 3. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości opisanej w pkt 1 decyzji wynosi 2,5 m2, powierzchnia gruntu przewidzianego do zajęcia na czas wykonywania robót (strefa budowlano-montażowa) wynosi 44 m2.
2021-01-04

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2103.2020.AD

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 08:21:28, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)