Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2019-07-17

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9.07.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.609.2019.MS
o wszczęciu postępowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Secemin na wykonanie przejścia
przewodem wodociągowym PVC 110 pod dnem odcinka krytego cieku wodnego - rzeka Zwlecza,
zlokalizowanego na działce nr 392, obręb ewidencyjny Zwlecza, gm. Secemin

2019-07-22

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.07.2019 r. znak WA.ZUZ.3.421.447.2019.MS
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rekreacyjnego na działce o nr 2/4,
obręb Jeżowiec, gm. Kluczewsko, użytkowanie wód w stawach i rowach oraz na przebudowę rowu.

 

2019-07-25

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 380, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowice, gmina Włoszczowa

2019-07-26

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

2019-08-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 259 położonej w obrębie ewidencyjnym Boża Wola, gm. Kluczewsko. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Bożej Woli i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 258, 260, 195 i w obrębie Łapczyna Wola oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 284.

2019-08-02

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skieowane do właścicieli i władających działkami wymienionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Jeżowice, Kurzelów, Danków Mały, gm. Włoszczowa.

2019-08-02

Zwaiadomienie o zebraniu uczestników scalenia guntów wi Bichniów

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Bichniów celem wyboru rady uczestników scalenia.

2019-08-02

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

w sprawie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

2019-08-05

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wznowionego postępowania zakończonego uprzednio decyzją ostateczną Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.09.2006 roku znak: GKN.IV.6016/1/06 zatwierdzającą wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej o pow. 2,7900 ha położonej na terenie wsi Żelisławiczki gm. Secemin, obszarów posiadanych przez nich gospodarstw oraz wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie, sporządzony przez Wójta Gminy Secemin.

2019-08-05

Zawiadomienie

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15.03.2018 r. o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

2019-08-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 907/1 i 908  położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko, gm. Kluczewsko z działkami nr: 877, 901/2, 902/1, 903/3, 909, 962/1 sąsiadującymi z w/w działkami.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-20 08:35:26, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)