Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2023-06-09

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Ostra Górka, gmina Krasocin.

2023-06-09

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Wola Wolica, gmina Secemin.

2023-06-09

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Psary Kolonia, gmina Secemin.

2023-06-12

Zawiadomienie

Włoszczowa dn. 06.06.2023r.

Znak: GKN.6821.1.7.2023.TS                   

          Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Krasocin wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Sułków
gm. Krasocin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 88/4 o pow. 1,4191 ha, stanowi mienie gromadzkie.

2023-06-14

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Gruszczyn, gmina Krasocin.

2023-06-16

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie  - "Rozbudowa drogi Gościencin - Silpia Mała" - zrid

 

2023-06-19

Decyzja o nieustaleniu uprawnionych do udziału we wspólnocie

Włoszczowa, 2023-06-02

Znak: GKN.6821.1.4.2022.IŚ

D e c y z j a

            Na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po przeprowadzeniu na wniosek Sołtysa wsi Pilczyca działającego w imieniu mieszkańców wsi Pilczyca postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pilczyca gm. Kluczewsko

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pilczyca na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

2023-06-20

Decyzja

              Włoszczowa, dn. 2023.05.31

Znak: GKN.6821.1.4.2023.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Wójta Gminy Radków postępowania administracyjnego

                                                    o r z e k a m :

uznać działkę gruntu położoną w obrębie Radków gm. Radków, oznaczoną w ewidencji gruntówi budynków jako działka Nr 1.5 o pow. 0,55 ha za mienie gromadzkie.

2023-06-20

Decyzja

Włoszczowa, dn. 2023.05.31

Znak: GKN.6821.1.5.2023.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Wójta Gminy Radków postępowania administracyjnego

                                                  o r z e k a m :

uznać działkę gruntu położoną w obrębie Chycza gm. Radków, oznaczoną w ewidencji gruntówi budynków jako działka Nr 50/2 o pow. 0,38 ha za mienie gromadzkie.

2023-06-20

Zawiadomienie

Włoszczowa 15-06-2023r.

Znak: GKN.6810.2.7.2022.TS

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 9 ust. 2b, 2i ustawy z dnia  20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016r. przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa udziału 3540/53000 w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 5120/3 o pow. 0,0466 ha, położonej w obrębie 07 m. Włoszczowa oraz udziału 1/10 w prawie własności w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3913/2 o pow. 0,0120 ha, położonej w obrębie 07 m. Włoszczowa, w zakresie gruntów pozostałych po Spółdzielczym Gospodarstwie Rolnym we Włoszczowie z siedzibą w Kurzelowie.

2023-06-20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż rozpoznanie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów, budowę i przebudowę rowów drogowych wraz z zabudowanymi na nich przepustami oraz wylotami, likwidację rowów drogowych wraz z przepustami wykonywanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T w miejscowości Silpia Mała", nastąpi z przekroczeniem terminu, o jakim mowa w art. 35 § 3 kpa.

2023-06-23

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 15.06.2023 r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzje Nr 2.6/2022 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.02.2023 r., znak: AB.6740.2.6.2022.KK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca", na terenie obejmującym nieruchomości położone w obrębie ew. Ciemiętniki i Pilczyca, gm. Kluczewsko.

2023-06-23

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

o zebraniu całości materiałów i dowodów w prowadzonym na wniosek pełnomocnika, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę i przebudowę rowów drogowych wraz z zabudowaniami na ich przepustami oraz wylotami i likwidację rowu drogowego oraz usługi wodne, tj. na wprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi realizowanych w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków".  


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)