Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-11-17
Ikona statystyk

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci.

  


1.  Nazwa wydziału:
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 2. Podstawa prawna:
   - ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania
     wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U.
     z 2001 r Nr 120 poz. 1299 ze zmianami);
   - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r.
     w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
     w prawo własności (Dz. U. Nr 157,  poz. 1037);
   - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
     ze zmianami);
   - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
     z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami).

 3. Wymagane dokumenty:
  - wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wraz z odpisem
     z księgi wieczystej i poświadczoną kserokopią aktu notarialnego;
  - dokumenty potwierdzające upoważnienie do nieodpłatnego przekształcenia
     prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 4. Opłaty :
  - wniosek – 5 zł. w znakach skarbowych,
  - za każdy załącznik 0,50 zł. w znakach skarbowych

 5. Termin załatwienia wniosku:
    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  6. Jednostka prowadząca sprawę:
     Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
     Wydział GKK i GN – I piętro pok. 204, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem Starosty  Włoszczowskiego.

8. Dodatkowe informacje:
Ostateczna decyzja, wydana przez Starostę stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej.
Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo  lub w ratach.
W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz Skarbu Państwa hipoteka przymusowa.

Formularz wniosku do pobrania w pokoju 204 tut. urzędu.  

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-11-17
Data ostatniej zmiany:
2003-11-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)