Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-12-09
Ikona statystyk

Scalenie i wymiana gruntów

 

1.  Nazwa wydziału:
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2.  Podstawa prawna:
-   ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U.
    z 1989 r. Nr 58 poz. 349 ze zmianami);
-   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071).

 3. Wymagane dokumenty:
-   wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na
     projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów,
     których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego
     obszaru (w przypadku scalenia na wniosek).

4. Opłaty:
    Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

5. Termin załatwienia sprawy:
    Zgodnie z ustawą o scaleniu gruntów oraz Kodeks postępowania
   administracyjnego po  wykonaniu projektu scalenia przez upoważnionego
    przez Starostę-geodetę.

 6. Tryb odwoławczy:
    Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody za pośrednictwem Starosty
    Włoszczowskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 7.  Jednostka prowadząca sprawę:
    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 Wydział GKN i GN
    – I piętro pok. 204, tel. (041) 39-44-997

8.     Dodatkowe informacje:

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu m. in. w przypadku, gdy grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia przekracza  10 % projektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane (przez) bez scalenia lub gdy o scalenie wystąpi osoba, której grunty wymagają poprawienia rozłogu, a jednocześnie scalenia to nie pogorszy warunków gospodarowania innych uczestników postępowania.

Projekt scalenia wykonany przez geodetę zatwierdza w drodze decyzji Starosta Włoszczowski, która to decyzja stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego w księdze wieczystej.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-12-09
Data ostatniej zmiany:
2003-12-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)