Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-12-09
Ikona statystyk

Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego na Skarb Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę

 

1.  Nazwa wydziału:
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2.  Podstawa prawna:
-   
art. 118 ustawy z dnia 20-12-1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
    rolników (Dz. U. Nr 71 z 1993 r. poz.342);
-   art. 6 ustawy z dnia 24-02-1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
    społecznym  rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie
    ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10 poz. 53).

3. Wymagane dokumenty:
3.1 do przyznania działki pod budynkami:
-    pisemny wniosek;
-    decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa za 
      świadczenia emerytalno-rentowe;
-    tytuł prawny od budynków;
-    postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, gdy z wnioskiem występują
     spadkobiercy;
3.2  do przyznania działki dożywotniej:
-    pisemny wniosek
-    decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
     oświadczenie o faktycznym władaniu nieruchomością w przypadku
     gdy wniosek składa zstępny osoby uprawnionej do użytkowania działki.

 4. Opłaty:
     Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

5. Termin załatwienia:
    Postępowanie prowadzone wg procedury określonej w K.p.a.
    Załatwienie sprawy kończy się wydaniem przez Starostę decyzji
    o nieodpłatnym przyznaniu własności działki lub odmowie przyznania
    własności, względnie umorzeniu postępowania.

 6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
    Wydział GKK i GN – I piętro pok. 204, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy: 
   Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni
   od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-12-09
Data ostatniej zmiany:
2003-12-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)