Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2008-01-07
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

- stanowisko ds. księgowo-administracyjnych oraz funduszy unijnych i zamówień publicznych w wymiarze 1/2 etatu

OGŁOSZENIE

DYREKTORA POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO WE WŁOSZCZOWIE

Na podstawie art. 3a ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1593 z późn. zm.)

Ogłaszam nabór

do Powiatowego Zespołu Ekonomiczno -  Administracyjnego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40,

 29-100 Włoszczowa na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. księgowo-administracyjnych oraz funduszy unijnych i zamówień publicznych 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

3) co najmniej dwuletni staż pracy,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

           

2.  Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość przepisów prawa,  w  szczególności:

    -       ustawy  z  dnia 30 czerwca 2005 r.  o  finansach  publicznych,

    -       ustawy  z  dnia 29 września 1994 r.  o  rachunkowości,

    -       ustawy  z  dnia 13 listopada 2003 r.  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego,

    -       ustawy  z  dnia 11 marca 2004r.  o  podatku  od  towarów  i  usług,

    -       ustawy  z  dnia  17 grudnia 2004r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów
publicznych,

    - ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

    - ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy

2) umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania finansowo-księgowego,

3) umiejętność pracy w zespole.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

1) sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,

3) koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów przy współudziale środków unijnych,

4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań przy współudziale środków unijnych,

5) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie pozyskiwania
i współrealizacji zadań ze środków unijnych.

6) wykonywanie innych zadań  zleconych  przez  bezpośredniego  przełożonego.

4.  Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązana umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony.

5.  Wymagane dokumenty: 

1) Życiorys (CV),

2) Kwestionariusz osobowy,

3) List motywacyjny,

4) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia, odpis),

5) Dokumenty potwierdzające staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy - kserokopie),

6) Dokumenty, oświadczenia złożone w trybie art.233 § 1 Kodeksu Karnego, zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów podstawowych tj.
   - o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych oraz  o korzystaniu w pełni z praw
     publicznych,
   - o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
   - o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym(wydane w okresie ostatnich trzech miesięcy),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.        Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Zespole  Ekonomiczno-administracyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa lub na podany adres drogą pocztową w zaklejonej kopercie  z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym we Włoszczowie”, w terminie do dnia 25 stycznia 2008 r. do godz. 15 30.

Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Włoszczowa 2008 – 01 - 07                                                                   Dyrektor PZE-A

                                                                                                           Stanisław Klapa

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Stanisław Klapa
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2008-01-07
Data publikacji:
2008-01-07
Data ostatniej zmiany:
2008-01-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)