Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2016-03-04

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie trwałości realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny - Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km"

2016-03-30

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji wybranych zadań organizatora pieczy zastępczej

2016-08-25

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

2017-02-09

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015 - 2016

2017-04-28

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz sposób wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2017-05-24

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji przez samorząd powiatowy zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy

2017-07-25

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2017-07-31

Kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr AS3/000013/13/D z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

2017-09-01

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

2017-09-15

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

2017-09-21

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

w zakresie realizacji zaleceń określonych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015

2017-10-02

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

w zakresie terminowości przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów  stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez Starostę Włoszczowskiego zgłoszonych przez firmę Usługi Geodezyjne GEODOM Jerzy Domański

2017-10-03

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

w zakresie analizy operatu technicznego z założenia ewidencji gruntów wsi Krzepin wraz z zarysem pomiarowym nr 234/14/90/70

2017-11-28

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

w zakresie zbadania zasadności skragi złożonej przez Jerzego Domńskiego na Starostę Włoszczowskiego i Geodetę Powiatowego

2017-11-28

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie sposobu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz rzetelności prowadzonej w tym zakresie dokumentacjiOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)