Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2007-05-29
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia

 

ROL-18.03

Wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia*

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:   
   - wniosek o wydanie decyzji legalizacyjnej,
  
- do wniosku dołącza się:
     1. operat wodnoprawny,  odpowiadający wymaganiom określonym 
         w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t.
         Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); p
ozwolenie
         wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być
         wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt
         ten odpowiada wymaganiom operatu,
    
2. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o
         warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku
         wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
         urządzenia wodnego,
     3.
opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku 
         nietechnicznym.

3. Opłaty:
     -
skarbowa - za wydanie decyzji – 10 zł,
    -
legalizacyjna, ustalana przez Starostę w drodze postanowienia, 
      wynosząca 10-krotność opłaty skarbowej za pozwolenie
      wodnoprawne.
     
             Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy
      Włoszczowa gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:
      PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.
            
Opłatę legalizacyjną należy uiścić na konto Starostwa
      Powiatowego we Włoszczowie gotówką w kasie Starostwa lub
      przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
      79 8525 0002 0000 0011 5720 0017

4. Miejsce złożenia wniosku:    
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
     skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 394 49 75 lub 504 754 122, piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego
     Zarządu Gospodarki Wodnej (w Warszawie lub Krakowie) za   
     pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni
     od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
    - ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
     poz. 469 z późn. zm.),
  
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
     (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm
.)

9. Uwagi:
  
* tylko w przypadku, jeżeli wykonane urządzenie wodne nie narusza  
   przepisów  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   oraz przepisów art. 63 – Prawa wodnego

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-04
Data publikacji:
2007-05-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)