Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2004-01-23
Ikona statystyk

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

ROL-19.03

Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie
ścieków do wód i do ziemi orazna wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

1. Nazwa wydziału:

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
   - wniosek o wydanie pozwolenia precyzujący rodzaj i zakres 
     zamierzonych działań wymagających pozwolenia oraz okres,
     na jaki pozwolenie ma być wydane.
  - do wniosku dołącza się:
    1) operat wodnoprawny, odpowiadający wymaganiom określonym w
        art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (j.t.
        Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); pozwolenie wodnoprawne 
        na wykonanie urządzeń  wodnych może być wydane na
        podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada 
        wymaganiom operatu,
    2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o
        warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku
        wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
        urządzenia wodnego,
    3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku
        nietechnicznym.

       Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie
       wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z
       wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji
       gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania
       wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników
       odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy 
       instrukcja (art. 131 ust 2a).

 Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór
       wód  podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub 
       obiektu budowlanego dołącza się dokumentację
       hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów 
       odrębnych (art. 131 ust 2b).

 Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
       wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
       przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
       dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na
       podstawie art. 45a ust. 1 – Prawa wodnego, oprócz ww.
       dokumentów (1, 2, 3), dołącza się zgodę właściciela tych 
       urządzeń (art. 131 ust 3).

3. Opłaty:  

  - skarbowa za pozwolenie wodnoprawne – 217 zł (za każdy rodzaj 
    szczególnego korzystania z wód oraz za każdy rodzaj działań
    wymagających pozwolenia wodnoprawnego).

    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
    gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
   Dokumenty można:
   -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

   - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
     ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
     skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122; piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego
    Zarządu Gospodarki Wodnej (w Warszawie lub Krakowie) za   
    pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni
    od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
    -
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
      (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
   
    - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada
      2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
      wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
      sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
      środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),
    - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 
      2004 r.w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które 
      mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych 
      (Dz.U. Nr 180, poz. 1867),
  
   -  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
      2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
      dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w
      ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
      wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.
      Nr 233, poz. 1988),
  -  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
     (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-04
Data publikacji:
2004-01-23
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)