Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2012-12-27
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

ROL-33.03

1. Nazwa wydziału:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej linię brzegu wraz z
    dostarczonym przez wnioskodawcę projektem rozgraniczenia
    gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
    zawierającym:
   
1) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem
        jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej 
        linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych 
        projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich 
        siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach 
        przylegających do projektowanej linii brzegu;
   2) mapę
inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub 
       zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest 
       sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali
       1:500, 1:1.000, 1:2.000 albo 1:5.000, z wykazaniem:
   
a) punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci 
        państwowej,
    b) g
ranicy stałego porostu traw,
    c)
krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
    d)
proponowanej linii brzegu.
       
(art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
        - Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

    Organ wydający decyzję może, w drodze decyzji, zwolnić
    wnioskodawcę, na jego wniosek, z obowiązku zawarcia w projekcie
    niektórych informacji, o których mowa w ust. 3 (art. 15 ust. 4).

  2. Wniosek wraz z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych 
      wodami od gruntów przyległych przedkłada się w formie pisemnej 
      w czterech egzemplarzach.


3. Opłaty:  

   -skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
  Opłatę należy uiścić na
     konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką w kasie UG lub 
     przelewem na rachunek: PKO BP S.A. O/Włoszczowa
     59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

   - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
      ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
     skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
   tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122; piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego
    Zarządu Gospodarki Wodnej (w Warszawie lub w Krakowie) za 
    pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni
    od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
    -
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne 
     (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-27
Data publikacji:
2012-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)