Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2012-12-27
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów

ROL-34.03


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:
   1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia gruntów
       wraz ze stanowiącą podstawę rozgraniczenia dokumentacją 
       sporządzoną dla potrzeb wykonania urządzenia wodnego, a
       w przypadku jej braku - projektem rozgraniczenia opracowanym
       na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych – (art. 15a
       ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
       (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)).

   2. Wniosek wraz z ww. dokumentacją przedkłada się w formie
       pisemnej w czterech egzemplarzach.


3. Opłaty:     
   -skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł  
  
     Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa 
     gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:
     PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
      ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 394 49 75 lub 504 754 122; piętro II pok.315.


7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu
    Gospodarki Wodnej (w Warszawie lub w Krakowie) za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
    decyzji.


8. Podstawa prawna:
    -
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
      (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-27
Data publikacji:
2012-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)