Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2012-12-27
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęć wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej

ROL-35.03

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
    1. Wniosek właściciela ujęcia wody o wydanie decyzji 
        zawierający:
       
        a. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej oraz  
            propozycje granic wraz z planem sytuacyjnym,
       
b. charakterystykę techniczną ujęcia wody,
       
c. propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących
            użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach
            ochrony pośredniej - (art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
            2001r. - Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469
            z późn. zm.)

     2. dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej
         – (art. 58 ust. 3 ww. ustawy)

3. Opłaty:   
    -skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
    
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
     gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:
     PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:    
   
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w
przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 394 49 75 lub 504 754 122; piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu 
    Gospodarki Wodnej (w Warszawie lub w Krakowie) za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
    decyzji.

8. Podstawa prawna:
    -
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne 
      (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

9. Uwagi:  

   - dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej obejmującej 
      wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, jeżeli jest to
      uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi,  
      hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczna
      ochronę ujmowanej wody (art. 52 ust. 3 ustawy – Prawo wodne).
      W takim przypadku strefę ustanawia na wniosek i koszt właściciela
      ujęcia wody w drodze decyzji organ właściwy do wydania
      pozwolenia wodnoprawnego (art. 58 ust. 5).

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-27
Data publikacji:
2012-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)