Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2016-06-10
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych

ROL-37.01

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga m.in. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej; przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi; przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

1. Nazwa wydziału:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:

   Zgłoszenie zawierające:

  1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

  2) określenie:

     a)  celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,

     b)  wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe
          i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych
          określonych dla tych wód;

 3)  opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane
      roboty i warunki ich wykonania;

 4)  termin rozpoczęcia robót lub czynności.

 

Do zgłoszenia dołącza się:

1)    kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań
       i zasięgiem ich oddziaływania;

2)    odpowiednie szkice lub rysunki;

3)    oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego
       oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

4)    zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.       

 

3. Opłaty:  
  -  nie podlega opłacie skarbowej

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
  
Dokumenty można:
   -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
   
parter pok. 100 lub

   - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
     ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
   
W ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia  
    właściwy organ nakłada na zgłaszającego,  w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
    w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia
    – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 6. Jednostka prowadząca sprawę:
   
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 394 49 75 lub 504 754 122; piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie od decyzji wyrażającej sprzeciw organu wnosi się do właściwego Dyrektora  
    Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (w Warszawie lub Krakowie) za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
    -
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
      (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).   
 
9. Uwagi:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zgłoszenia wodnoprawne nie zastępują zgłoszeń dokonywanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane i ustawy o ochronie przyrody, tym samym nie uprawniają do rozpoczęcia robót związanych z wykonywaniem projektowanych urządzeń wodnych.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Katarzyna Baran
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2016-06-10
Data publikacji:
2016-06-10
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)