Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-06-09
Ikona statystyk

Wyniki konsultacji społecznych

„Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego”.

                                                                  Włoszczowa dnia 29.05.2015 r.

Wyniki konsultacji społecznych do dokumentu

„Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego”.

Koncepcja rozwojowa została wypracowana na podstawie zidentyfikowanych problemów i potrzeb rozwojowych, które określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji w powiecie, wyników badań ankietowych wśród mieszkańców oraz poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu.

Projekt uzyskał wymagane przepisami pozytywne opinie: został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem :SEV.9022.5.91.2014 z dnia 22.12.2014 r. oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach pismem: WPN-II.410.75.2014.MK z dnia 8.01.2015 r.

Uchwałą Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Nr 13.15 z dnia 3.03.2015 r. projekt został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 marca do 25 marca 2015.Wpłynęła tylko 1 opinia na pisemna na wzorze zamieszczonym przy ogłoszeniu o konsultacjach. Zgłaszającym jest Pan Józef Włodarczyk – emerytowany pracownik Starostwa.

Zgłoszone uwagi:

1.cel operacyjny 1.3

Komentowana treść: uniwersytet „III wieku”

Propozycje zmiany: brak propozycji zgłaszającego

Uzasadnienie : „tab.11 wykształcenie wyższe w pow. 4733”

Wniosek niezasadny: w Strategii na str. 113 jest ujęte zadanie: promocja różnych form edukacji pozaszkolnej ( np. ustawiczne kształcenie osób starszych) – co wskazuje, że Strategia zauważa ten problem.

2. cel strategiczny 2.1

Komentowana treść: spalarnia odpadów

Propozycje zmiany: brak propozycji zgłaszającego.

Uzasadnienie :brak spalarni w ościennych powiatach.

 Wniosek niezasadny: zagospodarowanie śmieci jest uregulowane ustawą z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zagospodarowanie odpadów jest zadaniem własnym Gminy. Powiatu nie byłby w stanie udźwignąć finansowo takiej inwestycji a przy tym na terenie powiatu nie ma wystarczającej ilości odpadów. Należałoby je przywozić na przykład z Kielc (które również nie mają spalarni odpadów).

3. cel operacyjny 3.3

 Komentowana treść: szlaki  rowerowe

Propozycje zmiany: „informacje o terenie”

Uzasadnienie: brak miejsc odpoczynku i ich zadaszenie

Wniosek niezasadny: na stronie 123 Strategii jest zapis: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze), co wskazuje, że Strategia zauważa ten problem

         Po przeanalizowaniu zgłaszanych uwag wnioskuję o ich odrzucenie i   przyjęcie projektu bez zmian.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 13:50:00, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)