Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2007-11-12
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzęnicze

referent w dziale budowy dróg i mostów

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Na podstawie art. 3a ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

(tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm)

Ogłaszam nabór

do Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa

na wolne stanowisko urzędnicze:

referent w dziale budowy dróg i mostów

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe,

2) co najmniej dwuletni staż pracy,

3) nieposzlakowana opinia,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r - o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r - o samorządzie powiatowym,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane,

2) umiejętność obsługi komputera – w szczególności WORD i EXCEL, (preferowana znajomość programów do ewidencji drogowej, a w szczególności SIB View Edit)

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność analitycznego myślenia oraz chęć pogłębiania wiedzy niezbędnej do realizacji zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

            Cele i zadania zatrudnionego na tym stanowisku wynikają z zadań Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych, a w szczególności:

1) Prowadzenie ewidencji dróg i jej aktualizacja.

2) Prowadzenie prac związanych z klasyfikacją i numeracją dróg,

3) Sporządzanie potrzebnych danych statystycznych i wymaganej sprawozdawczości,

4) Zlecanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych,

5) Współudział w przetargach na roboty z zakresu utrzymania i remontów dróg,

6) Sporządzanie wymaganej dokumentacji z zakresu działania Wydziału,

7) Merytoryczna kontrola dokumentów księgowych dotyczących zakresu działania Wydziału.

4. Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązana umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),

2) Kwestionariusz osobowy,

3) List motywacyjny,

4) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia, odpis),

5) Dokumenty potwierdzające staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy - kserokopie),

6) Dokumenty, oświadczenia złożone w trybie art.233 § 1 Kodeksu Karnego, zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów podstawowych tj.

   - oświadczenie o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych oraz  o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

   - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

   - zaświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (wydane w okresie ostatnich trzech miesięcy),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa lub na podany adres drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w dziale budowy dróg i mostów”, w terminie do dnia 26 listopada 2007 r. do godz. 1400 .

Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 

Włoszczowa, dnia 12.11.2007 r.

                                                                  Dyrektor

                                                         Zarządu Dróg Powiatowych

                                                            /-/ Norbert Gąsieniec

Podmiot udostępniający:
Zarząd Dróg Powiatowych
autor:
Norbert Gąsieniec
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2007-11-12
Data publikacji:
2007-11-12
Data ostatniej zmiany:
2007-11-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)